అయ్యప్ప స్తోత్రం | AYYAPPA STOTRAM IN TELUGU

అయ్యప్ప స్తోత్రం | AYYAPPA STOTRAM IN TELUGU

అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణమ్ ।
నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ ॥ 1 ॥

చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే । [చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే]
విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ ॥ 2 ॥

వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణమ్ ।
వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ ॥ 3 ॥

కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్ ।
కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ ॥ 4 ॥

భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితమ్ ।
మణికంఠమితి ఖ్యాతం వందేఽహం శక్తినందనమ్ ॥ 5 ॥

ఇతి శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రమ్ ।

English Transliteration

aruṇōdayasaṅkāśaṃ nīlakuṇḍaladhāraṇam ।
nīlāmbaradharaṃ dēvaṃ vandē'haṃ brahmanandanam ॥ 1 ॥

chāpabāṇaṃ vāmahastē raupyavītraṃ cha dakṣiṇē । [chinmudrāṃ dakṣiṇakarē]
vilasatkuṇḍaladharaṃ vandē'haṃ viṣṇunandanam ॥ 2 ॥

vyāghrārūḍhaṃ raktanētraṃ svarṇamālāvibhūṣaṇam ।
vīrāpaṭṭadharaṃ dēvaṃ vandē'haṃ śambhunandanam ॥ 3 ॥

kiṅkiṇyōḍyāna bhūtēśaṃ pūrṇachandranibhānanam ।
kirātarūpa śāstāraṃ vandē'haṃ pāṇḍyanandanam ॥ 4 ॥

bhūtabhētāḻasaṃsēvyaṃ kāñchanādrinivāsitam ।
maṇikaṇṭhamiti khyātaṃ vandē'haṃ śaktinandanam ॥ 5 ॥

iti śrī ayyappa stōtram ।

Post a Comment

Support Us with a Small Donation