హరివరాసనం (హరిహరాత్మజ అష్టకం) | HARIVARASANAM (HARIHARATMAJA ASHTAKAM) IN TELUGU



హరివరాసనం విశ్వమోహనం
హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ ।
అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 1 ॥

శరణకీర్తనం భక్తమానసం
భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ ।
అరుణభాసురం భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 2 ॥

ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకం
ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితమ్ ।
ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 3 ॥

తురగవాహనం సుందరాననం
వరగదాయుధం వేదవర్ణితమ్ ।
గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 4 ॥

త్రిభువనార్చితం దేవతాత్మకం
త్రినయనప్రభుం దివ్యదేశికమ్ ।
త్రిదశపూజితం చింతితప్రదం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 5 ॥

భవభయాపహం భావుకావకం
భువనమోహనం భూతిభూషణమ్ ।
ధవళవాహనం దివ్యవారణం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 6 ॥

కళమృదుస్మితం సుందరాననం
కళభకోమలం గాత్రమోహనమ్ ।
కళభకేసరీవాజివాహనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 7 ॥

శ్రితజనప్రియం చింతితప్రదం
శ్రుతివిభూషణం సాధుజీవనమ్ ।
శ్రుతిమనోహరం గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే ॥ 8 ॥

శరణం అయ్యప్పా స్వామి శరణం అయ్యప్పా ।
శరణం అయ్యప్పా స్వామి శరణం అయ్యప్పా ॥

English Transliteration

harivarāsanaṃ viśvamōhanam
haridadhīśvaraṃ ārādhyapādukam ।
arivimardanaṃ nityanartanam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 1 ॥

śaraṇakīrtanaṃ bhaktamānasam
bharaṇalōlupaṃ nartanālasam ।
aruṇabhāsuraṃ bhūtanāyakam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 2 ॥

praṇayasatyakaṃ prāṇanāyakam
praṇatakalpakaṃ suprabhāñchitam ।
praṇavamandiraṃ kīrtanapriyam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 3 ॥

turagavāhanaṃ sundarānanam
varagadāyudhaṃ vēdavarṇitam ।
gurukṛpākaraṃ kīrtanapriyam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 4 ॥

tribhuvanārchitaṃ dēvatātmakam
trinayanaprabhuṃ divyadēśikam ।
tridaśapūjitaṃ chintitapradam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 5 ॥

bhavabhayāpahaṃ bhāvukāvakam
bhuvanamōhanaṃ bhūtibhūṣaṇam ।
dhavaḻavāhanaṃ divyavāraṇam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 6 ॥

kaḻamṛdusmitaṃ sundarānanam
kaḻabhakōmalaṃ gātramōhanam ।
kaḻabhakēsarīvājivāhanam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 7 ॥

śritajanapriyaṃ chintitapradam
śrutivibhūṣaṇaṃ sādhujīvanam ।
śrutimanōharaṃ gītalālasam
hariharātmajaṃ dēvamāśrayē ॥ 8 ॥

śaraṇaṃ ayyappā svāmi śaraṇaṃ ayyappā ।
śaraṇaṃ ayyappā svāmi śaraṇaṃ ayyappā ॥

Post a Comment

Support Us with a Small Donation