ఎవరని నిర్ణయించిరిరా | Tyagraja Keerthana Evarani Nirnayinchirira


రాగం: దేవామృతవర్షిణి
తాళం: దేశాది

పల్లవి
ఎవరని నిర్ణయించిరిరా ని
న్నెట్లారిధించిరిరా నర వరు ॥ లెవరని ॥

అను పలవి
శివుడనో మాధవుడనో కమల
భవుడనో పరబ్రహ్మనో ॥ ఎవరని ॥

చరణము(లు)
శివమంత్రమునకు మా జీవము మా
ధవమంత్రమునకు రాజీవము ఈ
వివరము దెలిసిన ఘనులకు మ్రొక్కెద
వితరణగుణ త్యాగరాజ వినుత ని ॥ న్నెట్లారిధించిరిరా ॥

Post a Comment

Support Us with a Small Donation