श्री वासवी कन्यका परमेश्वरी अष्टोत्तर शत नामावलि | SREE VASAVI KANYAKA PARAMESVARI SATA NAAMAAVALI


ॐ श्रीवासवाम्बायै नमः ।
ॐ श्रीकन्यकायै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ आदिशक्त्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ करुणायै नमः ।
ॐ प्रकृतिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ धर्मस्वरूपिण्यै नमः । 10 ।

ॐ वैश्यकुलोद्भवायै नमः ।
ॐ सर्वस्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ त्यागस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ सर्वपूजितायै नमः ।
ॐ कुसुमपुत्रिकायै नमः ।
ॐ कुसुमदन्तीवत्सलायै नमः । 20 ।

ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ गम्भीरायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ सौन्दर्यनिलयायै नमः ।
ॐ सर्वहितायै नमः ।
ॐ शुभप्रदायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ सर्वसौख्यप्रदायै नमः ।
ॐ सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः ।
ॐ पापहरिण्यै नमः । 30 ।

ॐ विमलायै नमः ।
ॐ उदारायै नमः ।
ॐ अग्निप्रविष्टायै नमः ।
ॐ आदर्शवीरमात्रे नमः ।
ॐ अहिंसास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ आर्यवैश्यपूजितायै नमः ।
ॐ भक्तरक्षणतत्परायै नमः ।
ॐ दुष्टनिग्रहायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्प्रदायै नमः । 40 ।

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
ॐ लीलामानुषविग्रहायै नमः ।
ॐ विष्णुवर्धनसंहारिकायै नमः ।
ॐ सुगुणरत्नायै नमः ।
ॐ साहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपायै नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शिन्यै नमः ।
ॐ निगमवेद्यायै नमः ।
ॐ निष्कामायै नमः । 50 ।

ॐ सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ धर्मसंस्थापनायै नमः ।
ॐ नित्यसेवितायै नमः ।
ॐ नित्यमङ्गलायै नमः ।
ॐ नित्यवैभवायै नमः ।
ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ शिवपूजातत्परायै नमः ।
ॐ पराशक्त्यै नमः । 60 ।

ॐ भक्तकल्पकायै नमः ।
ॐ ज्ञाननिलयायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
ॐ भक्तिवश्यायै नमः ।
ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वसरूपायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः । 70 ।

ॐ महाबुद्ध्यै नमः ।
ॐ महासिद्ध्यै नमः ।
ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः ।
ॐ अमृतायै नमः ।
ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ वसुप्रदायै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः ।
ॐ कीर्तितगुणायै नमः । 80 ।

ॐ चिदानन्दायै नमः ।
ॐ चिदाधारायै नमः ।
ॐ चिदाकारायै नमः ।
ॐ चिदालयायै नमः ।
ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ चैतन्यवर्धिन्यै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ यज्ञफलदायै नमः ।
ॐ तापत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ॐ गुणातीतायै नमः । 90 ।

ॐ विष्णुवर्धनमर्दिन्यै नमः ।
ॐ तीर्थरूपायै नमः ।
ॐ दीनवत्सलायै नमः ।
ॐ दयापूर्णायै नमः ।
ॐ तपोनिष्ठायै नमः ।
ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
ॐ श्रीयुतायै नमः ।
ॐ प्रमोददायिन्यै नमः ।
ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः । 100 ।

ॐ इहपरसौख्यदायै नमः ।
ॐ आश्रितवत्सलायै नमः ।
ॐ महाव्रतायै नमः ।
ॐ मनोरमायै नमः ।
ॐ सकलाभीष्टप्रदायै नमः ।
ॐ नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः ।
ॐ नित्योत्सवायै नमः ।
ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः । 108 ।

इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावलिः ।

Post a Comment

Support Us with a Small Donation