राम सभ | Ram Sabha


राजसभ, रघु रामसभ
सीता कांत कल्याण सभ ।
अरिषड्वर्गमुलरयु सभ
परमपदंबुनु ऒसगु सभ ॥ (राजसभ)

वेदांतुलके ज्ञान सभ
विप्रवरुलके दान सभ ।
दुर्जनुलकु विरोधि सभ
सज्जनुलकु संतोष सभ ॥ (राजसभ)

सुरलु, असुरुलु कॊलचु सभ
अमरुलु, रुद्रुलु पॊगडु सभ ।
वॆरुवक हरिविल्लु विरचु सभ
जनकुनि मदि मॆप्पिंचु सभ ॥ (राजसभ)

भक्ति ज्ञानमुलॊसगु सभ
सृष्टि रहितुलै निलचु सभ ।
उत्तम पुरुषुल मुक्ति सभ
चित्त विश्रांतिनॊसगु सभ ॥ (राजसभ)

गं-धर्वुलु गानमु चेयु सभ
रं-भादुलु नाट्यमुलाडु सभ ।
पुष्प वर्षमुलु कुरियु सभ
पूज्युलैन मुनुलुंडु सभ ॥ (राजसभ)

Post a Comment

Support Us with a Small Donation