నిర్వాణషట్కమ్ | Nirvana Shatkam in Telugu

నిర్వాణషట్కమ్ | Nirvana Shatkam in Telugu

శివాయ నమః || 

నిర్వాణ షట్కమ్

మనోబుద్ధ్యహఙ్కారచిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ ఘ్రణనేత్రే | 
న చ వ్యోమ భూమిర్న తేజో న వాయుశ్చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౧|| 

న చ ప్రాణసంజ్ఞో న వై పఞ్చవాయుర్న వా సప్తధాతుర్న వా పఞ్చకోశాః | 
న వాక్పాణిపాదం న చోపస్థపాయూ చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౨||

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహౌ మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః | 
న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షశ్చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౩||

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మన్త్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞాః | 
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౪||  

న మృత్యుర్న శఙ్కా న మే జాతిభేదః పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ | 
న బన్ధుర్న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యశ్చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౫|| 

అహం నిర్వికల్పో నిరాకారరూపో విభుత్వాఞ్చ సర్వత్ర సర్వేద్రియాణామ్ | 
న చాసఙ్గతం నైవ ముక్తిర్న మేయశ్చిదానన్దరూపః శివోఽహం శివోఽహమ్  ||౬|| 

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం నిర్వాణషట్కం సంపూర్ణమ్ ||

Post a Comment

Support Us with a Small Donation