నిర్వాణ దసకం | Nirvana Dasakam in Telugu

నిర్వాణ దసకం | Nirvana Dasakam in Telugu

శివాయ నమః || 

నిర్వాణదశకం |

న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుర్న ఖం నేన్ద్రియం  వా న తేషాం సమూహః | 
అనైకాన్తికత్వాత్సుషుప్త్యైకసిద్ధస్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ||౧|| 

న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోఽపి | 
అనాత్మాశ్రయోఽహం మమాధ్యాసహానాత్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ||౨|| 

న మాతా పితా వా న దేవా న లోకా న వేదా న యజ్ఞా న తీర్థం బ్రువన్తి | 
సుషుప్తౌ నిరస్తాతిశూన్యాత్మకత్వాత్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ||౩|| 

న సాఙ్ఖ్యం న శైవం న తత్పాఞ్చరాత్రం న జైనం న మీమాంసకాదేర్మతం వా | 
విశిష్టానుభూత్యా విశుద్ధాత్మకత్వాత్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౪|| 

న శుక్లం న కృష్ణం న రక్తం న పీతం న పీనం న కుఞ్జం న హ్రస్వం న దీర్ఘమ్ | 
అరూపం తథా జ్యోతిరాకారకత్వాత్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౫|| 

న జాగ్రన్న మే స్వప్నకో వా సుపుప్తిర్న విశ్వో న వా తైజసః ప్రాజ్ఞకో వా | 
అవిద్యాత్మకత్వాన్త్రయాణాం తురీయం తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౬|| 

న శాస్తా న శాస్త్రం న శిష్యో న శిక్షా న చ త్వం న చాహం న చాయం ప్రపఞ్చః | 
స్వరూపావబోధాద్వికల్పాసహిష్ణుస్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౭|| 

న చోర్ధ్వే న చాధో న చాన్తర్న బాహ్యం న మధ్యం న తిర్యఙ్ న పూర్వా పరాదిక్ | 
వియద్వ్యాపకత్వాదఖణ్డైకరూపస్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౮|| 

అపి వ్యాపకత్వాదితత్త్వాత్ప్రయోగాత్స్వతః సిద్ధభావాదనన్యాశ్రయత్వాత్ | 
జగత్తుచ్ఛమేతత్సమస్తం తదన్యస్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్  ||౯|| 

న చైకం తదన్యద్ద్వితీయం కుతః స్యాన్న చాకేవలత్వం న వా కేవలత్వమ్ | 
న శూన్యం న చాశూన్యమద్వైతకత్వాత్కథం సర్వవేదాన్తసిద్ధం బ్రవీమి ||౧౦|| 

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం నిర్వాణదశకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Post a Comment

Support Us with a Small Donation