చన్ద్రశేఖర అష్టక స్తోత్రమ్ | Chandrashekara Ashtaka Stotram in Telugu

చన్ద్రశేఖర అష్టక స్తోత్రమ్ | Chandrashekara Ashtaka Stotram in Telugu

శివాయ నమః || 

చన్ద్రశేఖరాష్టకస్తోత్రమ్ |

చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర 
చన్ద్రశేఖర పాహి మామ్ | 
చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర 
చన్ద్రశేఖర రక్ష మామ్ ||౧|| 

రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృఙ్గనికేతనం 
సిఞ్జినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతాననసాయకమ్ | 
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివన్దితం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౨|| 

పఞ్చపాదపపుష్పగన్ధపదాంబుజద్వయశోభితం 
భాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ | 
భస్మదిగ్ధకలేబరం భవ నాశనం భవమవ్యయం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౩|| 

మత్తవారణముఖ్యచర్మకౄతోత్తరీయమనోహరం  
పఙ్కజాసనపద్మలోచనపూజితాంఘ్రిసరోరుహమ్ | 
దేవసిన్ధుతరఙ్గసీకర సిక్తశుభ్రజటాధరం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౪|| 

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజఙ్గవిభూషణం 
శైలరాజసుతాపరిష్కృతచారువామకలేబరమ్ | 
క్ష్వేడనీలగలం పరశ్వధధారిణం మృగధారిణం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౫|| 

కుణ్డలీకృతకుణ్డలేశ్వర కుణ్డలం వృషవాహనం 
నారదాదిమునీశ్వరస్తుతవైభవం భువనేశ్వరమ్ | 
అన్ధకాన్తకమాశ్రితామరపాదపం శమనాన్తకం  
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౬|| 

భేషజం భవరోగిణామఖిలాపదామపహారిణం 
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్ | 
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘనిబర్హణం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౭|| 

భక్తవత్సలమర్చితం నిధిక్షయం హరిదంబరం 
సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమమ్ | 
సోమవారిదభూహుతాశనసోమపానిలఖాకృతిం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౮|| 

విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం 
సంహరన్తమపి ప్రపఞ్చమశేషలోకనివాసినమ్ | 
కీడయన్తమహర్నిశం గణనాథయూథసమన్వితం 
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||౯|| 

మృత్యుభీతమృకణ్డుసూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ 
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ | 
పూర్ణమాయురరోగతామఖిలార్థసంపదమాదరాత్ 
చన్ద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః ||౧౦|| 

ఇతి శ్రీచన్ద్రశేఖరాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Post a Comment

Support Us with a Small Donation