అన్నమయ్య కీర్తన చక్కని తల్లికి | CHAKKANI TALLIKI IN TELUGU

అన్నమయ్య కీర్తన చక్కని తల్లికి | CHAKKANI TALLIKI IN TELUGU


రాగం: పాడి
చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
చక్కెర మోవికి చాంగుభళా ॥

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా ।
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా ॥

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా ।
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా ॥

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా ।
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా ॥

Post a Comment

और नया पुराने
Support Us with a Small Donation

Support Us with a Small Donation