श्री शनैश्चर सहस्रनाम वली | Shree Shani Sahastra Namavali

ॐ अमिताभाषिणे नमः।
ॐ अघहराय नमः।
ॐ अशेषदुरितापहाय नमः।
ॐ अघोररूपाय नमः।
ॐ अतिदीर्घकायाय नमः।
ॐ अशेषभयानकाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ अन्नदात्रे नमः।
ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः।
ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः॥ १० ॥

ॐ अमोघाय नमः।
ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ अद्वितीयाय नमः।
ॐ अतितेजसे नमः।
ॐ अभयप्रदाय नमः।
ॐ अष्टमस्थाय नमः।
ॐ अञ्जननिभाय नमः।
ॐ अखिलात्मने नमः।
ॐ अर्कनन्दनाय नमः॥ २० ॥

ॐ अतिदारुणाय नमः।
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
ॐ अप्सरोभिः प्रपूजिताय नमः।
ॐ अभीष्टफलदाय नमः।
ॐ अरिष्टमथनाय नमः।
ॐ अमरपूजिताय नमः।
ॐ अनुग्राह्याय नमः।
ॐ अप्रमेयपराक्रमविभीषणाय नमः।
ॐ असाध्ययोगाय नमः।
ॐ अखिलदोषघ्नाय नमः॥ ३० ॥

ॐ अपराकृताय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अतिसुखदाय नमः।
ॐ अमराधिपपूजिताय नमः।
ॐ अवलोकात्सर्वनाशाय नमः।
ॐ अश्वत्थामद्विरायुधाय नमः।
ॐ अपराधसहिष्णवे नमः।
ॐ अश्वत्थामसुपूजिताय नमः।
ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः।
ॐ अतृप्ताय नमः॥ ४० ॥

ॐ अतिबलाय नमः।
ॐ अवलोकात्सर्ववन्द्याय नमः।
ॐ अक्षीणकरुणानिधये नमः।
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।
ॐ अक्षय्यफलदायकाय नमः।
ॐ आनन्दपरिपूर्णाय नमः।
ॐ आयुष्कारकाय नमः।
ॐ आश्रितेष्टार्थवरदाय नमः।
ॐ आधिव्याधिहराय नमः।
ॐ आनन्दमयाय नमः॥ ५० ॥

ॐ आनन्दकराय नमः।
ॐ आयुधधारकाय नमः।
ॐ आत्मचक्राधिकारिणे नमः।
ॐ आत्मस्तुत्यपरायणाय नमः।
ॐ आयुष्कराय नमः।
ॐ आनुपूर्व्याय नमः।
ॐ आत्मायत्तजगत्त्रयाय नमः।
ॐ आत्मनामजपप्रीताय नमः।
ॐ आत्माधिकफलप्रदाय नमः।
ॐ आदित्यसंभवाय नमः॥ ६० ॥

ॐ आर्तिभञ्जनाय नमः।
ॐ आत्मरक्षकाय नमः।
ॐ आपद्बान्धवाय नमः।
ॐ आनन्दरूपाय नमः।
ॐ आयुःप्रदाय नमः।
ॐ आकर्णपूर्णचापाय नमः।
ॐ आत्मोद्दिष्टद्विजप्रदाय नमः।
ॐ आनुकूल्याय नमः।
ॐ आत्मरूपप्रतिमादानसुप्रियाय नमः।
ॐ आत्मारामाय नमः॥ ७० ॥

ॐ आदिदेवाय नमः।
ॐ आपन्नार्तिविनाशनाय नमः।
ॐ इन्दिरार्चितपादाय नमः।
ॐ इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः।
ॐ इन्द्रदेवस्वरूपाय नमः।
ॐ इष्टेष्टवरदायकाय नमः।
ॐ इष्टापूर्तिप्रदाय नमः।
ॐ इन्दुमतीष्टवरदायकाय नमः।
ॐ इन्दिरारमणप्रीताय नमः।
ॐ इन्द्रवंशनृपार्चिताय नमः॥ ८० ॥

ॐ इहामुत्रेष्टफलदाय नमः।
ॐ इन्दिरारमणार्चिताय नमः।
ॐ ईद्रियाय नमः।
ॐ ईश्वरप्रीताय नमः।
ॐ ईषणात्रयवर्जिताय नमः।
ॐ उमास्वरूपाय नमः।
ॐ उद्बोध्याय नमः।
ॐ उशनाय नमः।
ॐ उत्सवप्रियाय नमः।
ॐ उमादेव्यर्चनप्रीताय नमः॥ ९० ॥

ॐ उच्चस्थोच्चफलप्रदाय नमः।
ॐ उरुप्रकाशाय नमः।
ॐ उच्चस्थयोगदाय नमः।
ॐ उरुपराक्रमाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वलोकादिसञ्चारिणे नमः।
ॐ ऊर्ध्वलोकादिनायकाय नमः।
ॐ ऊर्जस्विने नमः।
ॐ ऊनपादाय नमः।
ॐ ऋकाराक्षरपूजिताय नमः।
ॐ ऋषिप्रोक्तपुराणज्ञाय नमः॥ १०० ॥

ॐ ऋषिभिः परिपूजिताय नमः।
ॐ ऋग्वेदवन्द्याय नमः।
ॐ ऋग्रूपिणे नमः।
ॐ ऋजुमार्गप्रवर्तकाय नमः।
ॐ लुळितोद्धारकाय नमः।
ॐ लूतभवपाश प्रभञ्जनाय नमः।
ॐ लूकाररूपकाय नमः।
ॐ लब्धधर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः।
ॐ एकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदाय नमः।
ॐ एनौघनाशनाय नमः॥ ११० ॥

ॐ एकपादे नमः।
ॐ एकस्मै नमः।
ॐ एकोनविंशतिमासभुक्तिदाय नमः।
ॐ एकोनविंशतिवर्षदशाय नमः।
ॐ एणाङ्कपूजिताय नमः।
ॐ ऐश्वर्यफलदाय नमः।
ॐ ऐन्द्राय नमः।
ॐ ऐरावतसुपूजिताय नमः।
ॐ ओंकारजपसुप्रीताय नमः।
ॐ ओंकारपरिपूजिताय नमः॥ १२० ॥

ॐ ओंकारबीजाय नमः।
ॐ औदार्यहस्ताय नमः।
ॐ औन्नत्यदायकाय नमः।
ॐ औदार्यगुणाय नमः।
ॐ औदार्यशीलाय नमः।
ॐ औषधकारकाय नमः।
ॐ करपङ्कजसन्नद्धधनुषे नमः।
ॐ करुणानिधये नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ कठिनचित्ताय नमः॥ १३० ॥

ॐ कालमेघसमप्रभाय नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ कर्मकृते नमः।
ॐ कारयित्रे नमः।
ॐ कालसहोदराय नमः।
ॐ कालाम्बराय नमः।
ॐ काकवाहाय नमः।
ॐ कर्मठाय नमः।
ॐ काश्यपान्वयाय नमः।
ॐ कालचक्रप्रभेदिने नमः॥ १४० ॥

ॐ कालरूपिणे नमः।
ॐ कारणाय नमः।
ॐ कारिमूर्तये नमः।
ॐ कालभर्त्रे नमः।
ॐ किरीटमकुटोज्ज्वलाय नमः।
ॐ कार्यकारणकालज्ञाय नमः।
ॐ काञ्चनाभरथान्विताय नमः।
ॐ कालदंष्ट्राय नमः।
ॐ क्रोधरूपाय नमः।
ॐ कराळिने नमः॥ १५० ॥

ॐ कृष्णकेतनाय नमः।
ॐ कालात्मने नमः।
ॐ कालकर्त्रे नमः।
ॐ कृतान्ताय नमः।
ॐ कृष्णगोप्रियाय नमः।
ॐ कालाग्निरुद्ररूपाय नमः।
ॐ काश्यपात्मजसम्भवाय नमः।
ॐ कृष्णवर्णहयाय नमः।
ॐ कृष्णगोक्षीरसुप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णगोघृतसुप्रीताय नमः॥ १६० ॥

ॐ कृष्णगोदधिषुप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णगावैकचित्ताय नमः।
ॐ कृष्णगोदानसुप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णगोदत्तहृदयाय नमः।
ॐ कृष्णगोरक्षणप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारकाय नमः।
ॐ कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्ति फलप्रदाय नमः।
ॐ कृष्णगोस्नान कामस्य गङ्गास्नान फलप्रदाय नमः।
ॐ कृष्णगोरक्षणस्याशु सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः।
ॐ कृष्णगावप्रियाय नमः॥ १७० ॥

ॐ कपिलापशुषुप्रियाय नमः।
ॐ कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रदाय नमः।
ॐ कपिलादानसुप्रीताय नमः।
ॐ कपिलाज्यहुतप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ कृत्तिकान्तस्थाय नमः।
ॐ कृष्णगोवत्ससुप्रियाय नमः।
ॐ कृष्णमाल्याम्बरधराय नमः।
ॐ कृष्णवर्णतनूरुहाय नमः।
ॐ कृष्णकेतवे नमः॥ १८० ॥

ॐ कृशकृष्णदेहाय नमः।
ॐ कृष्णाम्बरप्रियाय नमः।
ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।
ॐ क्रूरभावाय नमः।
ॐ क्रूरदंष्ट्राय नमः।
ॐ कुरूपिणे नमः।
ॐ कमलापति संसेव्याय नमः।
ॐ कमलोद्भवपूजिताय नमः।
ॐ कामितार्थप्रदाय नमः।
ॐ कामधेनु पूजनसुप्रियाय नमः॥ १९० ॥

ॐ कामधेनुसमाराध्याय नमः।
ॐ कृपायुषविवर्धनाय नमः।
ॐ कामधेन्वैकचित्ताय नमः।
ॐ कृपराज सुपूजिताय नमः।
ॐ कामदोग्ध्रे नमः।
ॐ क्रुद्धाय नमः।
ॐ कुरुवंशसुपूजिताय नमः।
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदोग्ध्रे नमः।
ॐ कृष्णेन कृतपूजनाय नमः।
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानप्रियाय नमः॥ २०० ॥

ॐ कोणस्थाय नमः।
ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानलोलुपाय नमः।
ॐ कामपूजिताय नमः।
ॐ क्रूरावलोकनात्सर्वनाशाय नमः।
ॐ कृष्णाङ्गदप्रियाय नमः।
ॐ खद्योताय नमः।
ॐ खण्डनाय नमः।
ॐ खड्गधराय नमः।
ॐ खेचरपूजिताय नमः।
ॐ खरांशुतनयाय नमः॥ २१० ॥

ॐ खगानां पतिवाहनाय नमः।
ॐ गोसवासक्तहृदयाय नमः।
ॐ गोचरस्थानदोषहृते नमः।
ॐ गृहराश्याधिपाय नमः।
ॐ गृहराजमहाबलाय नमः।
ॐ गृध्रवाहाय नमः।
ॐ गृहपतये नमः।
ॐ गोचराय नमः।
ॐ गानलोलुपाय नमः।
ॐ घोराय नमः॥ २२० ॥

ॐ घर्माय नमः।
ॐ घनतमसे नमः।
ॐ घर्मिणे नमः।
ॐ घनकृपान्विताय नमः।
ॐ घननीलाम्बरधराय नमः।
ॐ ङादिवर्ण सुसंज्ञिताय नमः।
ॐ चक्रवर्तिसमाराध्याय नमः।
ॐ चन्द्रमत्यसमर्चिताय नमः।
ॐ चन्द्रमत्यार्तिहारिणे नमः।
ॐ चराचरसुखप्रदाय नमः॥ २३० ॥

ॐ चतुर्भुजाय नमः।
ॐ चापहस्ताय नमः।
ॐ चराचरहितप्रदाय नमः।
ॐ छायापुत्राय नमः।
ॐ छत्रधराय नमः।
ॐ छायादेवीसुताय नमः।
ॐ जयप्रदाय नमः।
ॐ जगन्नीलाय नमः।
ॐ जपतां सर्वसिद्धिदाय नमः।
ॐ जपविध्वस्तविमुखाय नमः॥ २४० ॥

ॐ जम्भारिपरिपूजिताय नमः।
ॐ जम्भारिवन्द्याय नमः।
ॐ जयदाय नमः।
ॐ जगज्जनमनोहराय नमः।
ॐ जगत्त्रयप्रकुपिताय नमः।
ॐ जगत्त्राणपरायणाय नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ जयप्रदाय नमः।
ॐ जगदानन्दकारकाय नमः।
ॐ ज्योतिषे नमः॥ २५० ॥

ॐ ज्योतिषां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाय नमः।
ॐ झर्झरीकृतदेहाय नमः।
ॐ झल्लरीवाद्यसुप्रियाय नमः।
ॐ ज्ञानमूर्तिये नमः।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
ॐ ज्ञानिने नमः।
ॐ ज्ञानमहानिधये नमः।
ॐ ज्ञानप्रबोधकाय नमः।
ॐ ज्ञानदृष्ट्यावलोकिताय नमः॥ २६० ॥

ॐ टङ्किताखिललोकाय नमः।
ॐ टङ्कितैनस्तमोरवये नमः।
ॐ टङ्कारकारकाय नमः।
ॐ टङ्कृताय नमः।
ॐ टाम्भदप्रियाय नमः।
ॐ ठकारमय सर्वस्वाय नमः।
ॐ ठकारकृतपूजिताय नमः।
ॐ ढक्कावाद्यप्रीतिकराय नमः।
ॐ डमड्डमरुकप्रियाय नमः।
ॐ डम्बरप्रभवाय नमः॥ २७० ॥
ॐ डम्भाय नमः।
ॐ ढक्कानादप्रियङ्कराय नमः।
ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारकाय नमः।
ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवनाशकाय नमः।
ॐ ढकाररूपाय नमः।
ॐ ढाम्भीकाय नमः।
ॐ णकारजपसुप्रियाय नमः।
ॐ णकारमयमन्त्रार्थाय नमः।
ॐ णकारैकशिरोमणये नमः।
ॐ णकारवचनानन्दाय नमः॥ २८० ॥

ॐ णकारकरुणामयाय नमः।
ॐ णकारमय सर्वस्वाय नमः।
ॐ णकारैकपरायणाय नमः।
ॐ तर्जनीधृतमुद्राय नमः।
ॐ तपसां फलदायकाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमनुताय नमः।
ॐ त्रयीमयवपुर्धराय नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ तपसा दग्धदेहाय नमः।
ॐ ताम्राधराय नमः॥ २९० ॥

ॐ त्रिकालवेदितव्याय नमः।
ॐ त्रिकालमतितोषिताय नमः।
ॐ तुलोच्चयाय नमः।
ॐ त्रासकराय नमः।
ॐ तिलतैलप्रियाय नमः।
ॐ तिलान्न सन्तुष्टमनसे नमः।
ॐ तिलदानप्रियाय नमः।
ॐ तिलभक्ष्यप्रियाय नमः।
ॐ तिलचूर्णप्रियाय नमः।
ॐ तिलखण्डप्रियाय नमः॥ ३०० ॥

ॐ तिलापूपप्रियाय नमः।
ॐ तिलहोमप्रियाय नमः।
ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः।
ॐ तिलतर्पणसन्तुष्टाय नमः।
ॐ तिलतैलान्नतोषिताय नमः।
ॐ तिलैकदत्तहृदयाय नमः।
ॐ तेजस्विने नमः।
ॐ तेजसान्निधये नमः।
ॐ तेजसादित्यसङ्काशाय नमः।
ॐ तेजोमयवपुर्धराय नमः॥ ३१० ॥

ॐ तत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ तत्त्वगाय नमः।
ॐ तीव्राय नमः।
ॐ तपोरूपाय नमः।
ॐ तपोमयाय नमः।
ॐ तुष्टिदाय नमः।
ॐ तुष्टिकृते नमः।
ॐ तीक्ष्णाय नमः।
ॐ त्रिमूर्तये नमः।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः॥ ३२० ॥

ॐ तिलदीपप्रियाय नमः।
ॐ तस्यपीडानिवारकाय नमः।
ॐ तिलोत्तमामेनकादिनर्तनप्रियाय नमः।
ॐ त्रिभागमष्टवर्गाय नमः।
ॐ स्थूलरोम्णे नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्थिताय नमः।
ॐ स्थायिने नमः।
ॐ स्थापकाय नमः।
ॐ स्थूलसूक्ष्मप्रदर्शकाय नमः॥ ३३० ॥

ॐ दशरथार्चितपादाय नमः।
ॐ दशरथस्तोत्रतोषिताय नमः।
ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तदुर्भिक्षविनिवारकाय नमः।
ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तवरद्वयप्रदायकाय नमः।
ॐ दशरथस्वात्मदर्शिने नमः।
ॐ दशरथाभीष्टदायकाय नमः।
ॐ दोर्भिर्धनुर्धराय नमः।
ॐ दीर्घश्मश्रुजटाधराय नमः।
ॐ दशरथस्तोत्रवरदाय नमः।
ॐ दशरथाभीप्सितप्रदाय नमः॥ ३४० ॥

ॐ दशरथस्तोत्रसन्तुष्टाय नमः।
ॐ दशरथेन सुपूजिताय नमः।
ॐ द्वादशाष्टमजन्मस्थाय नमः।
ॐ देवपुङ्गवपूजिताय नमः।
ॐ देवदानवदर्पघ्नाय नमः।
ॐ दिनं प्रतिमुनिस्तुताय नमः।
ॐ द्वादशस्थाय नमः।
ॐ द्वादशात्मसुताय नमः।
ॐ द्वादशनामभृते नमः।
ॐ द्वितीयस्थाय नमः॥ ३५० ॥

ॐ द्वादशार्कसूनवे नमः।
ॐ दैवज्ञपूजिताय नमः।
ॐ दैवज्ञचित्तवासिने नमः।
ॐ दमयन्त्यासुपूजिताय नमः।
ॐ द्वादशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे नमः।
ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः।
ॐ दुराराध्याय नमः।
ॐ दुराधर्षाय नमः।
ॐ दमयन्तीवरप्रदाय नमः।
ॐ दुष्टदूराय नमः॥ ३६० ॥

ॐ दुराचारशमनाय नमः।
ॐ दोषवर्जिताय नमः।
ॐ दुःसहाय नमः।
ॐ दोषहन्त्रे नमः।
ॐ दुर्लभाय नमः।
ॐ दुर्गमाय नमः।
ॐ दुःखप्रदाय नमः।
ॐ दुःखहन्त्रे नमः।
ॐ दीप्तरञ्जितदिङ्मुखाय नमः।
ॐ दीप्यमान मुखाम्भोजाय नमः॥ ३७० ॥

ॐ दमयन्त्याःशिवप्रदाय नमः।
ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः।
ॐ दृष्टमात्रदैत्यमण्डलनाशकाय नमः।
ॐ द्विजदानैकनिरताय नमः।
ॐ द्विजाराधनतत्पराय नमः।
ॐ द्विजसर्वार्तिहारिणे नमः।
ॐ द्विजराज समर्चिताय नमः।
ॐ द्विजदानैकचित्ताय नमः।
ॐ द्विजराज प्रियङ्कराय नमः।
ॐ द्विजाय नमः॥ ३८० ॥

ॐ द्विजप्रियाय नमः।
ॐ द्विजराजेष्टदायकाय नमः।
ॐ द्विजरूपाय नमः।
ॐ द्विजश्रेष्ठाय नमः।
ॐ दोषदाय नमः।
ॐ दुःसहाय नमः।
ॐ देवादिदेवाय नमः।
ॐ देवेशाय नमः।
ॐ देवराज सुपूजिताय नमः।
ॐ देवराजेष्टवरदाय नमः॥ ३९० ॥

ॐ देवराज प्रियङ्कराय नमः।
ॐ देवादिवन्दिताय नमः।
ॐ दिव्यतनवे नमः।
ॐ देवशिखामणये नमः।
ॐ देवगानप्रियाय नमः।
ॐ देवदेशिकपुङ्गवाय नमः।
ॐ द्विजात्मजासमाराध्याय नमः।
ॐ ध्येयाय नमः।
ॐ धर्मिणे नमः।
ॐ धनुर्धराय नमः॥ ४०० ॥

ॐ धनुष्मते नमः।
ॐ धनदात्रे नमः।
ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः।
ॐ धर्मरूपाय नमः।
ॐ धनुर्दिव्याय नमः।
ॐ धर्मशास्त्रात्मचेतनाय नमः।
ॐ धर्मराज प्रियकराय नमः।
ॐ धर्मराज सुपूजिताय नमः।
ॐ धर्मराजेष्टवरदाय नमः।
ॐ धर्माभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ४१० ॥

ॐ नित्यतृप्तस्वभावाय नमः।
ॐ नित्यकर्मरताय नमः।
ॐ निजपीडार्तिहारिणे नमः।
ॐ निजभक्तेष्टदायकाय नमः।
ॐ निर्मासदेहाय नमः।
ॐ नीलाय नमः।
ॐ निजस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।
ॐ नळस्तोत्रप्रियाय नमः।
ॐ नळराजसुपूजिताय नमः।
ॐ नक्षत्रमण्डलगताय नमः॥ ४२० ॥

ॐ नमतांप्रियकारकाय नमः।
ॐ नित्यार्चितपदाम्भोजाय नमः।
ॐ निजाज्ञापरिपालकाय नमः।
ॐ नवग्रहवराय नमः।
ॐ नीलवपुषे नमः।
ॐ नळकरार्चिताय नमः।
ॐ नळप्रियानन्दिताय नमः।
ॐ नळक्षेत्रनिवासकाय नमः।
ॐ नळपाकप्रियाय नमः।
ॐ नळपद्भञ्जनक्षमाय नमः॥ ४३० ॥

ॐ नळसर्वार्तिहारिणे नमः।
ॐ नळेनात्मार्थपूजिताय नमः।
ॐ निपाटवीनिवासाय नमः।
ॐ नळाभीष्टवरप्रदाय नमः।
ॐ नळतीर्थसकृत् स्नान सर्वपीडानिवारकाय नमः।
ॐ नळेशदर्शनस्याशु साम्राज्यपदवीप्रदाय नमः।
ॐ नक्षत्रराश्यधिपाय नमः।
ॐ नीलध्वजविराजिताय नमः।
ॐ नित्ययोगरताय नमः।
ॐ नवरत्नविभूषिताय नमः॥ ४४० ॥

ॐ नवधाभज्यदेहाय नमः।
ॐ नवीकृतजगत्त्रयाय नमः।
ॐ नवग्रहाधिपाय नमः।
ॐ नवाक्षरजपप्रियाय नमः।
ॐ नवात्मने नमः।
ॐ नवचक्रात्मने नमः।
ॐ नवतत्त्वाधिपाय नमः।
ॐ नवोदन प्रियाय नमः।
ॐ नवधान्यप्रियाय नमः।
ॐ निष्कण्टकाय नमः॥ ४५० ॥

ॐ निस्पृहाय नमः।
ॐ निरपेक्षाय नमः।
ॐ निरामयाय नमः।
ॐ नागराजार्चितपदाय नमः।
ॐ नागराजप्रियङ्कराय नमः।
ॐ नागराजेष्टवरदाय नमः।
ॐ नागाभरणभूषिताय नमः।
ॐ नागेन्द्रगान निरताय नमः।
ॐ नानाभरणभूषिताय नमः।
ॐ नवमित्रस्वरूपाय नमः॥ ४६० ॥

ॐ नानाश्चर्यविधायकाय नमः।
ॐ नानाद्वीपाधिकर्त्रे नमः।
ॐ नानालिपिसमावृताय नमः।
ॐ नानारूपजगत्स्रष्ट्रे नमः।
ॐ नानारूपजनाश्रयाय नमः।
ॐ नानालोकाधिपाय नमः।
ॐ नानाभाषाप्रियाय नमः।
ॐ नानारूपाधिकारिणे नमः।
ॐ नवरत्नप्रियाय नमः।
ॐ नानाविचित्रवेषाढ्याय नमः॥ ४७० ॥

ॐ नानाचित्रविधायकाय नमः।
ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः।
ॐ नीलमेघसमप्रभाय नमः।
ॐ नीलाञ्जनचयप्रख्याय नमः।
ॐ नीलवस्त्रधरप्रियाय नमः।
ॐ नीचभाषाप्रचारज्ञाय नमः।
ॐ नीचे स्वल्पफलप्रदाय नमः।
ॐ नानागम विधानज्ञाय नमः।
ॐ नानानृपसमावृताय नमः।
ॐ नानावर्णाकृतये नमः॥ ४८० ॥

ॐ नानावर्णस्वरार्तवाय नमः।
ॐ नागलोकान्तवासिने नमः।
ॐ नक्षत्रत्रयसंयुताय नमः।
ॐ नभादिलोकसम्भूताय नमः।
ॐ नामस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।
ॐ नामपारायणप्रीताय नमः।
ॐ नामार्चनवरप्रदाय नमः।
ॐ नामस्तोत्रैकचित्ताय नमः।
ॐ नानारोगार्तिभञ्जनाय नमः।
ॐ नवग्रहसमाराध्याय नमः॥ ४९० ॥

ॐ नवग्रहभयापहाय नमः।
ॐ नवग्रहसुसम्पूज्याय नमः।
ॐ नानावेदसुरक्षकाय नमः।
ॐ नवग्रहाधिराजाय नमः।
ॐ नवग्रहजपप्रियाय नमः।
ॐ नवग्रहमयज्योतिषे नमः।
ॐ नवग्रहवरप्रदाय नमः।
ॐ नवग्रहाणामधिपाय नमः।
ॐ नवग्रह सुपीडिताय नमः।
ॐ नवग्रहाधीश्वराय नमः॥ ५०० ॥

ॐ नवमाणिक्यशोभिताय नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
ॐ परमैश्वर्यकारणाय नमः।
ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः।
ॐ प्रमत्तासुरशिक्षकाय नमः।
ॐ प्रासहस्ताय नमः।
ॐ पङ्गुपादाय नमः।
ॐ प्रकाशात्मने नमः।
ॐ प्रतापवते नमः॥ ५१० ॥

ॐ पावनाय नमः।
ॐ परिशुद्धात्मने नमः।
ॐ पुत्रपौत्रप्रवर्धनाय नमः।
ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः।
ॐ प्रसन्नेक्षणाय नमः।
ॐ प्रजापत्याय नमः।
ॐ प्रियकराय नमः।
ॐ प्रणतेप्सितराज्यदाय नमः।
ॐ प्रजानां जीवहेतवे नमः।
ॐ प्राणिनां परिपालकाय नमः॥ ५२० ॥

ॐ प्राणरूपिणे नमः।
ॐ प्राणधारिणे नमः।
ॐ प्रजानां हितकारकाय नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ प्रशान्ताय नमः।
ॐ प्रज्ञावते नमः।
ॐ प्रजारक्षणदीक्षिताय नमः।
ॐ प्रावृषेण्याय नमः।
ॐ प्राणकारिणे नमः।
ॐ प्रसन्नोत्सववन्दिताय नमः॥ ५३० ॥

ॐ प्रज्ञानिवासहेतवे नमः।
ॐ पुरुषार्थैकसाधनाय नमः।
ॐ प्रजाकराय नमः।
ॐ प्रातिकूल्याय नमः।
ॐ पिङ्गळाक्षाय नमः।
ॐ प्रसन्नधिये नमः।
ॐ प्रपञ्चात्मने नमः।
ॐ प्रसवित्रे नमः।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः॥ ५४० ॥

ॐ पुरुहूताय नमः।
ॐ प्रपञ्चधृते नमः।
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
ॐ प्रीतिकराय नमः।
ॐ प्रियकारिणे नमः।
ॐ प्रयोजनाय नमः।
ॐ प्रीतिमते नमः।
ॐ प्रवरस्तुत्याय नमः।
ॐ पुरूरवसमर्चिताय नमः।
ॐ प्रपञ्चकारिणे नमः॥ ५५० ॥

ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुरुहूत समर्चिताय नमः।
ॐ पाण्डवादि सुसंसेव्याय नमः।
ॐ प्रणवाय नमः।
ॐ पुरुषार्थदाय नमः।
ॐ पयोदसमवर्णाय नमः।
ॐ पाण्डुपुत्रार्तिभञ्जनाय नमः।
ॐ पाण्डुपुत्रेष्टदात्रे नमः।
ॐ पाण्डवानां हितङ्कराय नमः।
ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ५६० ॥

ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारकाय नमः।
ॐ पाण्डुपुत्राद्यर्चिताय नमः।
ॐ पूर्वजाय नमः।
ॐ प्रपञ्चभृते नमः।
ॐ परचक्रप्रभेदिने नमः।
ॐ पाण्डवेषु वरप्रदाय नमः।
ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः।
ॐ पराज्ञापरिवर्जिताय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ पाशहन्त्रे नमः॥ ५७० ॥

ॐ परमाणवे नमः।
ॐ प्रपञ्चकृते नमः।
ॐ पातङ्गिने नमः।
ॐ पुरुषाकाराय नमः।
ॐ परशम्भुसमुद्भवाय नमः।
ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः।
ॐ प्रपञ्चोद्भवसम्भवाय नमः।
ॐ प्रसन्नाय नमः।
ॐ परमोदाराय नमः।
ॐ पराहङ्कारभञ्जनाय नमः॥ ५८० ॥

ॐ पराय नमः।
ॐ परमकारुण्याय नमः।
ॐ परब्रह्ममयाय नमः।
ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः।
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः।
ॐ प्रसादकृते नमः।
ॐ प्रपञ्चाय नमः।
ॐ पराशक्ति समुद्भवाय नमः।
ॐ प्रदानपावनाय नमः।
ॐ प्रशान्तात्मने नमः॥ ५९० ॥

ॐ प्रभाकराय नमः।
ॐ प्रपञ्चात्मने नमः।
ॐ प्रपञ्चोपशमनाय नमः।
ॐ पृथिवीपतये नमः।
ॐ परशुराम समाराध्याय नमः।
ॐ परशुरामवरप्रदाय नमः।
ॐ परशुराम चिरञ्जीविप्रदाय नमः।
ॐ परमपावनाय नमः।
ॐ परमहंसस्वरूपाय नमः।
ॐ परमहंससुपूजिताय नमः॥ ६०० ॥

ॐ पञ्चनक्षत्राधिपाय नमः।
ॐ पञ्चनक्षत्रसेविताय नमः।
ॐ प्रपञ्चरक्षित्रे नमः।
ॐ प्रपञ्चस्यभयङ्कराय नमः।
ॐ फलदानप्रियाय नमः।
ॐ फलहस्ताय नमः।
ॐ फलप्रदाय नमः।
ॐ फलाभिषेकप्रियाय नमः।
ॐ फल्गुनस्य वरप्रदाय नमः।
ॐ फुटच्छमितपापौघाय नमः॥ ६१० ॥

ॐ फल्गुनेन प्रपूजिताय नमः।
ॐ फणिराजप्रियाय नमः।
ॐ फुल्लाम्बुज विलोचनाय नमः।
ॐ बलिप्रियाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ बभ्रुवे नमः।
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशक्लेशकृते नमः।
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय नमः।
ॐ ब्रह्मशक्रादिदुर्लभाय नमः।
ॐ बासदर्ष्ट्या प्रमेयाङ्गाय नमः॥ ६२० ॥

ॐ बिभ्रत्कवचकुण्डलाय नमः।
ॐ बहुश्रुताय नमः।
ॐ बहुमतये नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
ॐ बलप्रमथनाय नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ बहुरूपाय नमः।
ॐ बहुप्रदाय नमः।
ॐ बालार्कद्युतिमते नमः॥ ६३० ॥

ॐ बालाय नमः।
ॐ बृहद्वक्षसे नमः।
ॐ बृहत्तनवे नमः।
ॐ ब्रह्माण्डभेदकृते नमः।
ॐ भक्तसर्वार्थसाधकाय नमः।
ॐ भव्याय नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ भीतिकृते नमः।
ॐ भक्तानुग्रहकारकाय नमः।
ॐ भीषणाय नमः॥ ६४० ॥

ॐ भैक्षकारिणे नमः।
ॐ भूसुरादि सुपूजिताय नमः।
ॐ भोगभाग्यप्रदाय नमः।
ॐ भस्मीकृतजगत्त्रयाय नमः।
ॐ भयानकाय नमः।
ॐ भानुसूनवे नमः।
ॐ भूतिभूषितविग्रहाय नमः।
ॐ भास्वद्रताय नमः।
ॐ भक्तिमतां सुलभाय नमः।
ॐ भ्रुकुटीमुखाय नमः॥ ६५० ॥

ॐ भवभूतगणैःस्तुत्याय नमः।
ॐ भूतसंघसमावृताय नमः।
ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः।
ॐ भवभक्तैकचित्ताय नमः।
ॐ भक्तिगीतस्तवोन्मुखाय नमः।
ॐ भूतसन्तोषकारिणे नमः।
ॐ भक्तानां चित्तशोधनाय नमः॥ ६६० ॥

ॐ भक्तिगम्याय नमः।
ॐ भयहराय नमः।
ॐ भावज्ञाय नमः।
ॐ भक्तसुप्रियाय नमः।
ॐ भूतिदाय नमः।
ॐ भूतिकृते नमः।
ॐ भोज्याय नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ भुवनेश्वराय नमः।
ॐ मन्दाय नमः॥ ६७० ॥

ॐ मन्दगतये नमः।
ॐ मासमेवप्रपूजिताय नमः।
ॐ मुचुकुन्दसमाराध्याय नमः।
ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः।
ॐ मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः।
ॐ महारूपाय नमः।
ॐ महायशसे नमः।
ॐ महाभोगिने नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महाकायाय नमः॥ ६८० ॥

ॐ महाप्रभवे नमः।
ॐ महेशाय नमः।
ॐ महदैश्वर्याय नमः।
ॐ मन्दारकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ महाक्रतवे नमः।
ॐ महामानिने नमः।
ॐ महाधीराय नमः।
ॐ महाजयाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ महाशान्ताय नमः॥ ६९० ॥

ॐ मण्डलस्थाय नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ महासुताय नमः।
ॐ महोदाराय नमः।
ॐ महनीयाय नमः।
ॐ महोदयाय नमः।
ॐ मैथिलीवरदायिने नमः।
ॐ मार्ताण्डस्यद्वितीयजाय नमः।
ॐ मैथिलीप्रार्थनाकॢप्तदशकण्ठशिरोपहृते नमः।
ॐ मरामरहराराध्याय नमः॥ ७०० ॥

ॐ महेन्द्रादि सुरार्चिताय नमः।
ॐ महारथाय नमः।
ॐ महावेगाय नमः।
ॐ मणिरत्नविभूषिताय नमः।
ॐ मेषनीचाय नमः।
ॐ महाघोराय नमः।
ॐ महासौरये नमः।
ॐ मनुप्रियाय नमः।
ॐ महादीर्घाय नमः।
ॐ महाग्रासाय नमः॥ ७१० ॥

ॐ महदैश्वर्यदायकाय नमः।
ॐ महाशुष्काय नमः।
ॐ महारौद्राय नमः।
ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः।
ॐ मकरकुम्भाधिपाय नमः।
ॐ मृकण्डुतनयार्चिताय नमः।
ॐ मन्त्राधिष्ठानरूपाय नमः।
ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ महामन्त्रस्वरूपाय नमः।
ॐ महायन्त्रस्थिताय नमः॥ ७२० ॥

ॐ महाप्रकाशदिव्यात्मने नमः।
ॐ महादेवप्रियाय नमः।
ॐ महाबलि समाराध्याय नमः।
ॐ महर्षिगणपूजिताय नमः।
ॐ मन्दचारिणे नमः।
ॐ महामायिने नमः।
ॐ माषदानप्रियाय नमः।
ॐ माषोदन प्रीतचित्ताय नमः।
ॐ महाशक्तये नमः।
ॐ महागुणाय नमः॥ ७३० ॥

ॐ यशस्कराय नमः।
ॐ योगदात्रे नमः।
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
ॐ युगन्धराय नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योग्याय नमः।
ॐ याम्याय नमः।
ॐ योगरूपिणे नमः।
ॐ युगाधिपाय नमः।
ॐ यज्ञभृते नमः॥ ७४० ॥

ॐ यजमानाय नमः।
ॐ योगाय नमः।
ॐ योगविदां वराय नमः।
ॐ यक्षराक्षसवेताळकूष्माण्डादिप्रपूजिताय नमः।
ॐ यमप्रत्यधिदेवाय नमः।
ॐ युगपद्भोगदायकाय नमः।
ॐ योगप्रियाय नमः।
ॐ योगयुक्ताय नमः।
ॐ यज्ञरूपाय नमः।
ॐ युगान्तकृते नमः॥ ७५० ॥

ॐ रघुवंशसमाराध्याय नमः।
ॐ रौद्राय नमः।
ॐ रौद्राकृतये नमः।
ॐ रघुनन्दन सल्लापाय नमः।
ॐ रघुप्रोक्त जपप्रियाय नमः।
ॐ रौद्ररूपिणे नमः।
ॐ रथारूढाय नमः।
ॐ राघवेष्ट वरप्रदाय नमः।
ॐ रथिने नमः।
ॐ रौद्राधिकारिणे नमः॥ ७६० ॥

ॐ राघवेण समर्चिताय नमः।
ॐ रोषात्सर्वस्वहारिणे नमः।
ॐ राघवेण सुपूजिताय नमः।
ॐ राशिद्वयाधिपाय नमः।
ॐ रघुभिः परिपूजिताय नमः।
ॐ राज्यभूपाकराय नमः।
ॐ राजराजेन्द्रवन्दिताय नमः।
ॐ रत्नकेयूरभूषाढ्याय नमः।
ॐ रमानन्दनवन्दिताय नमः।
ॐ रघुपौरुषसन्तुष्टाय नमः॥ ७७० ॥

ॐ रघुस्तोत्रबहुप्रियाय नमः।
ॐ रघुवंशनृपैःपूज्याय नमः।
ॐ रणन्मञ्जीरनूपुराय नमः।
ॐ रविनन्दनाय नमः।
ॐ राजेन्द्राय नमः।
ॐ रघुवंशप्रियाय नमः।
ॐ लोहजप्रतिमादानप्रियाय नमः।
ॐ लावण्यविग्रहाय नमः।
ॐ लोकचूडामणये नमः।
ॐ लक्ष्मीवाणीस्तुतिप्रियाय नमः॥ ७८० ॥

ॐ लोकरक्षाय नमः।
ॐ लोकशिक्षाय नमः।
ॐ लोकलोचनरञ्जिताय नमः।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ॐ लोकवन्द्याय नमः।
ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजिताय नमः।
ॐ वेदवेद्याय नमः।
ॐ वज्रदेहाय नमः।
ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।
ॐ विश्ववन्द्याय नमः॥ ७९० ॥

ॐ विरूपाक्षाय नमः।
ॐ विमलाङ्गविराजिताय नमः।
ॐ विश्वस्थाय नमः।
ॐ वायसारूढाय नमः।
ॐ विशेषसुखकारकाय नमः।
ॐ विश्वरूपिणे नमः।
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः।
ॐ विभावसु सुताय नमः।
ॐ विप्रप्रियाय नमः।
ॐ विप्ररूपाय नमः॥ ८०० ॥

ॐ विप्राराधन तत्पराय नमः।
ॐ विशालनेत्राय नमः।
ॐ विशिखाय नमः।
ॐ विप्रदानबहुप्रियाय नमः।
ॐ विश्वसृष्टि समुद्भूताय नमः।
ॐ वैश्वानरसमद्युतये नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विरिञ्चये नमः।
ॐ विश्वेशाय नमः।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः॥ ८१० ॥

ॐ विशाम्पतये नमः।
ॐ विराडाधारचक्रस्थाय नमः।
ॐ विश्वभुजे नमः।
ॐ विश्वभावनाय नमः।
ॐ विश्वव्यापारहेतवे नमः।
ॐ वक्रक्रूरविवर्जिताय नमः।
ॐ विश्वोद्भवाय नमः।
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
ॐ विश्वसृष्टि विनायकाय नमः।
ॐ विश्वमूलनिवासिने नमः॥ ८२० ॥

ॐ विश्वचित्रविधायकाय नमः।
ॐ विश्वाधारविलासिने नमः।
ॐ व्यासेन कृतपूजिताय नमः।
ॐ विभीषणेष्टवरदाय नमः।
ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमः।
ॐ विभीषणसमाराध्याय नमः।
ॐ विशेषसुखदायकाय नमः।
ॐ विषमव्ययाष्टजन्मस्थोऽप्येकादशफलप्रदाय नमः।
ॐ वासवात्मजसुप्रीताय नमः।
ॐ वसुदाय नमः॥ ८३० ॥

ॐ वासवार्चिताय नमः।
ॐ विश्वत्राणैकनिरताय नमः।
ॐ वाङ्मनोतीतविग्रहाय नमः।
ॐ विराण्मन्दिरमूलस्थाय नमः।
ॐ वलीमुखसुखप्रदाय नमः।
ॐ विपाशाय नमः।
ॐ विगतातङ्काय नमः।
ॐ विकल्पपरिवर्जिताय नमः।
ॐ वरिष्ठाय नमः।
ॐ वरदाय नमः॥ ८४० ॥

ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ विचित्राङ्गाय नमः।
ॐ विरोचनाय नमः।
ॐ शुष्कोदराय नमः।
ॐ शुक्लवपुषे नमः।
ॐ शान्तरूपिणे नमः।
ॐ शनैश्चराय नमः।
ॐ शूलिने नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ शान्ताय नमः॥ ८५० ॥

ॐ शिवायामप्रियङ्कराय नमः।
ॐ शिवभक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ शूलपाणये नमः।
ॐ शुचिप्रियाय नमः।
ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः।
ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः।
ॐ श्रुतिपारगसम्पूज्याय नमः।
ॐ श्रुतिश्रवणलोलुपाय नमः।
ॐ श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञाय नमः।
ॐ श्रुत्येष्टवरदायकाय नमः॥ ८६० ॥

ॐ श्रुतिरूपाय नमः।
ॐ श्रुतिप्रीताय नमः।
ॐ श्रुतीप्सितफलप्रदाय नमः।
ॐ शुचिश्रुताय नमः।
ॐ शान्तमूर्तये नमः।
ॐ श्रुतिश्रवणकीर्तनाय नमः।
ॐ शमीमूलनिवासिने नमः।
ॐ शमीकृतफलप्रदाय नमः।
ॐ शमीकृतमहाघोराय नमः।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः॥ ८७० ॥

ॐ शमीतरुस्वरूपाय नमः।
ॐ शिवमन्त्रज्ञमुक्तिदाय नमः।
ॐ शिवागमैकनिलयाय नमः।
ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः।
ॐ शमीपत्रप्रियाय नमः।
ॐ शमीपर्णसमर्चिताय नमः।
ॐ शतोपनिषदस्तुत्याय नमः।
ॐ शान्त्यादिगुणभूषिताय नमः।
ॐ शान्त्यादिषड्गुणोपेताय नमः।
ॐ शङ्खवाद्यप्रियाय नमः॥ ८८० ॥

ॐ श्यामरक्तसितज्योतिषे नमः।
ॐ शुद्धपञ्चाक्षरप्रियाय नमः।
ॐ श्रीहालास्यक्षेत्रवासिने नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ शक्तिधराय नमः।
ॐ षोडशद्वयसम्पूर्णलक्षणाय नमः।
ॐ षण्मुखप्रियाय नमः।
ॐ षड्गुणैश्वर्यसंयुक्ताय नमः।
ॐ षडङ्गावरणोज्ज्वलाय नमः।
ॐ षडक्षरस्वरूपाय नमः॥ ८९० ॥

ॐ षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः।
ॐ षोडशिने नमः।
ॐ षोडशान्ताय नमः।
ॐ षट्शक्तिव्यक्तमूर्तिमते नमः।
ॐ षड्भावरहिताय नमः।
ॐ षडङ्गश्रुतिपारगाय नमः।
ॐ षट्कोणमध्यनिलयाय नमः।
ॐ षट्शास्त्रस्मृतिपारगाय नमः।
ॐ स्वर्णेन्द्रनीलमकुटाय नमः।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायकाय नमः॥ ९०० ॥

ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वदोषघ्नाय नमः।
ॐ सर्वगर्वप्रभञ्जनाय नमः।
ॐ समस्तलोकाभयदाय नमः।
ॐ सर्वदोषाङ्गनाशकाय नमः।
ॐ समस्तभक्तसुखदाय नमः।
ॐ सर्वदोषनिवर्तकाय नमः।
ॐ सर्वनाशक्षमाय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ॐ सर्वक्लेशनिवारकाय नमः॥ ९१० ॥

ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वदातुष्टाय नमः।
ॐ सर्वपीडानिवारकाय नमः।
ॐ सर्वरूपिणे नमः।
ॐ सर्वकर्मणे नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वकारकाय नमः।
ॐ सुकृते नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः॥ ९२० ॥

ॐ सूर्यात्मजाय नमः।
ॐ सदातुष्टाय नमः।
ॐ सूर्यवंशप्रदीपनाय नमः।
ॐ सप्तद्वीपाधिपाय नमः।
ॐ सुरासुरभयङ्कराय नमः।
ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः।
ॐ सर्वलोकहितङ्कराय नमः।
ॐ सर्वौदार्यस्वभावाय नमः।
ॐ सन्तोषात्सकलेष्टदाय नमः।
ॐ समस्तऋषिभिःस्तुत्याय नमः॥ ९३० ॥

ॐ समस्तगणपावृताय नमः।
ॐ समस्तगणसंसेव्याय नमः।
ॐ सर्वारिष्टविनाशनाय नमः।
ॐ सर्वसौख्यप्रदात्रे नमः।
ॐ सर्वव्याकुलनाशनाय नमः।
ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः।
ॐ सर्वारिष्टफलप्रदाय नमः।
ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः।
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः।
ॐ सर्वानुकूलकारिणे नमः॥ ९४० ॥

ॐ सौन्दर्यमृदुभाषिताय नमः।
ॐ सौराष्ट्रदेशोद्भवाय नमः।
ॐ स्वक्षेत्रेष्टवरप्रदाय नमः।
ॐ सोमयाजि समाराध्याय नमः।
ॐ सीताभीष्टवरप्रदाय नमः।
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
ॐ सद्यःपीडानिवारकाय नमः।
ॐ सौदामनीसन्निभाय नमः।
ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनाय नमः।
ॐ सूर्यमण्डलसञ्चारिणे नमः॥ ९५० ॥

ॐ संहारास्त्रनियोजिताय नमः।
ॐ सर्वलोकक्षयकराय नमः।
ॐ सर्वारिष्टविधायकाय नमः।
ॐ सर्वव्याकुलकारिणे नमः।
ॐ सहस्रजपसुप्रियाय नमः।
ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
ॐ संहारास्त्रप्रदर्शिताय नमः।
ॐ सर्वालङ्कारसंयुक्तकृष्णगोदानसुप्रियाय नमः।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः॥ ९६० ॥

ॐ सुघोषाय नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुहृदे नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वदाय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुग्रीवाय नमः।
ॐ सुधृतये नमः॥ ९७० ॥

ॐ साराय नमः।
ॐ सुकुमाराय नमः।
ॐ सुलोचनाय नमः।
ॐ सुव्यक्ताय नमः।
ॐ सच्चिदानन्दाय नमः।
ॐ सुवीराय नमः।
ॐ सुजनाश्रयाय नमः।
ॐ हरिश्चन्द्रसमाराध्याय नमः।
ॐ हेयोपादेयवर्जिताय नमः।
ॐ हरिश्चन्द्रेष्टवरदाय नमः॥ ९८० ॥

ॐ हंसमन्त्रादि संस्तुताय नमः।
ॐ हंसवाह समाराध्याय नमः।
ॐ हंसवाहवरप्रदाय नमः।
ॐ हृद्याय नमः।
ॐ हृष्टाय नमः।
ॐ हरिसखाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हंसगतये नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ हिरण्यवर्णाय नमः॥ ९९० ॥

ॐ हितकृते नमः।
ॐ हर्षदाय नमः।
ॐ हेमभूषणाय नमः।
ॐ हविर्होत्रे नमः।
ॐ हंसगतये नमः।
ॐ हंसमन्त्रादिसंस्तुताय नमः।
ॐ हनूमदर्चितपदाय नमः।
ॐ हलधृत्पूजिताय नमः।
ॐ क्षेमदाय नमः।
ॐ क्षेमकृते नमः॥ १००० ॥

ॐ क्षेम्याय नमः।
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
ॐ क्षामवर्जिताय नमः।
ॐ क्षुद्रघ्नाय नमः।
ॐ क्षान्तिदाय नमः।
ॐ क्षेमाय नमः।
ॐ क्षितिभूषाय नमः।
ॐ क्षमाश्रयाय नमः।
ॐ क्षमाधराय नमः।
ॐ क्षयद्वाराय नमः॥ १०१० ॥

॥ इति श्री शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् ॥

Post a Comment

Support Us with a Small Donation