भैरव जी के १०८ नाम | 108 names of Bhairav ji

  1. ॐ ह्रीं भैरवाय नम:
  2. ॐ ह्रीं भूतनाथाय नम:
  3. ॐ ह्रीं भूतात्मने नम:
  4. ॐ ह्रीं भू-भावनाय नम:
  5. ॐ ह्रीं क्षेत्रज्ञाय नम:
  6. ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय नम:
  7. ॐ ह्रीं क्षेत्रदाय नम:
  8. ॐ ह्रीं क्षत्रियाय नम:
  9. ॐ ह्रीं विराजे नम:
  10. ॐ ह्रीं श्मशानवासिने नम:
  11. ॐ ह्रीं मांसाशिने नम:
  12. ॐ ह्रीं खर्पराशिने नम:
  13. ॐ ह्रीं स्मारान्तकृते नम:
  14. ॐ ह्रीं रक्तपाय नम:
  15. ॐ ह्रीं पानपाय नम:
  16. ॐ ह्रीं सिद्धाय नम:
  17. ॐ ह्रीं सिद्धिदाय नम:
  18. ॐ ह्रीं सिद्धिसेविताय नम:
  19. ॐ ह्रीं कंकालाय नम:
  20. ॐ ह्रीं कालशमनाय नम:
  21. ॐ ह्रीं कला-काष्ठा-तनवे नम:
  22. ॐ ह्रीं कवये नम:
  23. ॐ ह्रीं त्रिनेत्राय नम:
  24. ॐ ह्रीं बहुनेत्राय नम:
  25. ॐ ह्रीं पिंगललोचनाय नम:
  26. ॐ ह्रीं शूलपाणाये नम:
  27. ॐ ह्रीं खड्गपाणाये नम:
  28. ॐ ह्रीं धूम्रलोचनाय नम:
  29. ॐ ह्रीं अभीरवे नम:
  30. ॐ ह्रीं भैरवीनाथाय नम:
  31. ॐ ह्रीं भूतपाय नम:
  32. ॐ ह्रीं योगिनीपतये नम:
  33. ॐ ह्रीं धनदाय नम:
  34. ॐ ह्रीं अधनहारिणे नम:
  35. ॐ ह्रीं धनवते नम:
  36. ॐ ह्रीं प्रतिभागवते नम:
  37. ॐ ह्रीं नागहाराय नम:
  38. ॐ ह्रीं नागकेशाय नम:
  39. ॐ ह्रीं व्योमकेशाय नम:
  40. ॐ ह्रीं कपालभृते नम:
  41. ॐ ह्रीं कालाय नम:
  42. ॐ ह्रीं कपालमालिने नम:
  43. ॐ ह्रीं कमनीयाय नम:
  44. ॐ ह्रीं कलानिधये नम:
  45. ॐ ह्रीं त्रिलोचननाय नम:
  46. ॐ ह्रीं ज्वलन्नेत्राय नम:
  47. ॐ ह्रीं त्रिशिखिने नम:
  48. ॐ ह्रीं त्रिलोकभृते नम:
  49. ॐ ह्रीं त्रिवृत्त-तनयाय नम:
  50. ॐ ह्रीं डिम्भाय नम:
  51. ॐ ह्रीं शांताय नम:
  52. ॐ ह्रीं शांत-जन-प्रियाय नम:
  53. ॐ ह्रीं बटुकाय नम:
  54. ॐ ह्रीं बटुवेषाय नम:
  55. ॐ ह्रीं खट्वांग-वर-धारकाय नम:
  56. ॐ ह्रीं भूताध्यक्ष नम:
  57. ॐ ह्रीं पशुपतये नम:
  58. ॐ ह्रीं भिक्षुकाय नम:
  59. ॐ ह्रीं परिचारकाय नम:
  60. ॐ ह्रीं धूर्ताय नम:
  61. ॐ ह्रीं दिगंबराय नम:
  62. ॐ ह्रीं शौरये नम:
  63. ॐ ह्रीं हरिणाय नम:
  64. ॐ ह्रीं पाण्डुलोचनाय नम:
  65. ॐ ह्रीं प्रशांताय नम:
  66. ॐ ह्रीं शां‍तिदाय नम:
  67. ॐ ह्रीं शुद्धाय नम:
  68. ॐ ह्रीं शंकरप्रिय बांधवाय नम:
  69. ॐ ह्रीं अष्टमूर्तये नम:
  70. ॐ ह्रीं निधिशाय नम:
  71. ॐ ह्रीं ज्ञानचक्षुषे नम:
  72. ॐ ह्रीं तपोमयाय नम:
  73. ॐ ह्रीं अष्टाधाराय नम:
  74. ॐ ह्रीं षडाधाराय नम:
  75. ॐ ह्रीं सर्पयुक्ताय नम:
  76. ॐ ह्रीं शिखिसखाय नम:
  77. ॐ ह्रीं भूधराय नम:
  78. ॐ ह्रीं भूधराधीशाय नम:
  79. ॐ ह्रीं भूपतये नम:
  80. ॐ ह्रीं भूधरात्मजाय नम:
  81. ॐ ह्रीं कपालधारिणे नम:
  82. ॐ ह्रीं मुण्डिने नम:
  83. ॐ ह्रीं नाग-यज्ञोपवीत-वते नम:
  84. ॐ ह्रीं जृम्भणाय नम:
  85. ॐ ह्रीं मोहनाय नम:
  86. ॐ ह्रीं स्तम्भिने नम:
  87. ॐ ह्रीं मारणाय नम:
  88. ॐ ह्रीं क्षोभणाय नम:
  89. ॐ ह्रीं शुद्ध-नीलांजन-प्रख्य-देहाय नम:
  90. ॐ ह्रीं मुंडविभूषणाय नम:
  91. ॐ ह्रीं बलिभुजे नम:
  92. ॐ ह्रीं बलिभुंगनाथाय नम:
  93. ॐ ह्रीं बालाय नम:
  94. ॐ ह्रीं बालपराक्रमाय नम:
  95. ॐ ह्रीं सर्वापत्-तारणाय नम:
  96. ॐ ह्रीं दुर्गाय नम:
  97. ॐ ह्रीं दुष्ट-भूत-निषेविताय नम:
  98. ॐ ह्रीं कामिने नम:
  99. ॐ ह्रीं कला-निधये नम:
  100. ॐ ह्रीं कांताय नम:
  101. ॐ ह्रीं कामिनी-वश-कृद्-वशिने नम:
  102. ॐ ह्रीं जगद्-रक्षा-कराय नम:
  103. ॐ ह्रीं अनंताय नम:
  104. ॐ ह्रीं माया-मन्त्रौषधी-मयाय नम:
  105. ॐ ह्रीं सर्वसिद्धि प्रदाय नम:
  106. ॐ ह्रीं वैद्याय नम:
  107. ॐ ह्रीं प्रभविष्णवे नम:
  108. ॐ ह्रीं विष्णवे नम :

Post a Comment

Support Us with a Small Donation