शिव जी के १००८ नाम (शिव सहस्त्र नाम) | 1008 names of Shiv ji

  1. ॐ स्थिराय नमः।
  2.  ॐ स्थाणवे नमः।
  3.  ॐ प्रभवे नमः।
  4.  ॐ भीमाय नमः।
  5.  ॐ प्रवराय नमः।
  6.  ॐ वरदाय नमः।
  7.  ॐ वराय नमः।
  8.  ॐ सर्वात्मने नमः।
  9.  ॐ सर्वविख्याताय नमः।
  10.  ॐ सर्वस्मै नमः।
  11.  ॐ सर्वकराय नमः।
  12.  ॐ भवाय नमः।
  13.  ॐ जटिने नमः।
  14.  ॐ चर्मिणे नमः।
  15.  ॐ शिखण्डिने नमः।
  16.  ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
  17.  ॐ सर्वभावनाय नमः।
  18.  ॐ हराय नमः।
  19.  ॐ हरिणाक्षाय नमः।
  20.  ॐ सर्वभूतहराय नमः।
  21.  ॐ प्रभवे नमः।
  22.  ॐ प्रवृत्तये नमः।
  23.  ॐ निवृत्तये नमः।
  24.  ॐ नियताय नमः।
  25.  ॐ शाश्वताय नमः।
  26.  ॐ ध्रुवाय नमः।
  27.  ॐ श्मशानवासिने नमः।
  28.  ॐ भगवते नमः।
  29.  ॐ खचराय नमः।
  30.  ॐ गोचराय नमः।
  31.  ॐ अर्दनाय नमः।
  32.  ॐ अभिवाद्याय नमः।
  33.  ॐ महाकर्मणे नमः।
  34.  ॐ तपस्विने नमः।
  35.  ॐ भूतभावनाय नमः।
  36.  ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।
  37.  ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।
  38.  ॐ महारूपाय नमः।
  39.  ॐ महाकायाय नमः।
  40.  ॐ वृषरूपाय नमः।
  41.  ॐ महायशसे नमः।
  42.  ॐ महात्मने नमः।
  43.  ॐ सर्वभूतात्मने नमः।
  44.  ॐ विश्वरूपाय नमः।
  45.  ॐ महाहनवे नमः।
  46.  ॐ लोकपालाय नमः।
  47.  ॐ अन्तर्हितात्मने नमः।
  48.  ॐ प्रसादाय नमः।
  49.  ॐ हयगर्दभये नमः।
  50.  ॐ पवित्राय नमः।
  51.  ॐ महते नमः।
  52.  ॐ नियमाय नमः।
  53.  ॐ नियमाश्रिताय नमः।
  54.  ॐ सर्वकर्मणे नमः।
  55.  ॐ स्वयम्भूताय नमः।
  56.  ॐ आदये नमः।
  57.  ॐ आदिकराय नमः।
  58.  ॐ निधये नमः।
  59.  ॐ सहस्राक्षाय नमः।
  60.  ॐ विशालाक्षाय नमः।
  61.  ॐ सोमाय नमः।
  62.  ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।
  63.  ॐ चन्द्राय नमः।
  64.  ॐ सूर्याय नमः।
  65.  ॐ शनये नमः।
  66.  ॐ केतवे नमः।
  67.  ॐ ग्रहाय नमः।
  68.  ॐ ग्रहपतये नमः।
  69.  ॐ वराय नमः।
  70.  ॐ अत्रये नमः।
  71.  ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।
  72.  ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।
  73.  ॐ अनघाय नमः।
  74.  ॐ महातपसे नमः।
  75.  ॐ घोरतपसे नमः।
  76.  ॐ अदीनाय नमः।
  77.  ॐ दीनसाधकाय नमः।
  78.  ॐ संवत्सरकराय नमः।
  79.  ॐ मन्त्राय नमः।
  80.  ॐ प्रमाणाय नमः।
  81.  ॐ परमाय तपसे नमः।
  82.  ॐ योगिने नमः।
  83.  ॐ योज्याय नमः।
  84.  ॐ महाबीजाय नमः।
  85.  ॐ महारेतसे नमः।
  86.  ॐ महाबलाय नमः।
  87.  ॐ सुवर्णरेतसे नमः।
  88.  ॐ सर्वज्ञाय नमः।
  89.  ॐ सुबीजाय नमः।
  90.  ॐ बीजवाहनाय नमः।
  91.  ॐ दशबाहवे नमः।
  92.  ॐ अनिमिषाय नमः।
  93.  ॐ नीलकण्ठाय नमः।
  94.  ॐ उमापतये नमः।
  95.  ॐ विश्वरूपाय नमः।
  96.  ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः।
  97.  ॐ बलवीराय नमः।
  98.  ॐ अबलोगणाय नमः।
  99.  ॐ गणकर्त्रे नमः।
  100.  ॐ गणपतये नमः।
  101.  ॐ दिग्वाससे नमः।
  102.  ॐ कामाय नमः।
  103.  ॐ मन्त्रविदे नमः।
  104.  ॐ परममन्त्राय नमः।
  105.  ॐ सर्वभावकराय नमः।
  106.  ॐ हराय नमः।
  107.  ॐ कमण्डलुधराय नमः।
  108.  ॐ धन्विने नमः।
  109.  ॐ बाणहस्ताय नमः।
  110.  ॐ कपालवते नमः।
  111.  ॐ अशनिने नमः।
  112.  ॐ शतघ्निने नमः।
  113.  ॐ खड्गिने नमः।
  114.  ॐ पट्टिशिने नमः।
  115.  ॐ आयुधिने नमः।
  116.  ॐ महते नमः।
  117.  ॐ स्रुवहस्ताय नमः।
  118.  ॐ सुरूपाय नमः।
  119.  ॐ तेजसे नमः।
  120.  ॐ तेजस्करनिधये नमः।
  121.  ॐ उष्णीषिणे नमः।
  122.  ॐ सुवक्त्राय नमः।
  123.  ॐ उदग्राय नमः।
  124.  ॐ विनताय नमः।
  125.  ॐ दीर्घाय नमः।
  126.  ॐ हरिकेशाय नमः।
  127.  ॐ सुतीर्थाय नमः।
  128.  ॐ कृष्णाय नमः।
  129.  ॐ शृगालरूपाय नमः।
  130.  ॐ सिद्धार्थाय नमः।
  131.  ॐ मुण्डाय नमः।
  132.  ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः।
  133.  ॐ अजाय नमः।
  134.  ॐ बहुरूपाय नमः।
  135.  ॐ गन्धधारिणे नमः।
  136.  ॐ कपर्दिने नमः।
  137.  ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
  138.  ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः।
  139.  ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः।
  140.  ॐ नभःस्थलाय नमः।
  141.  ॐ त्रिजटिने नमः।
  142.  ॐ चीरवाससे नमः।
  143.  ॐ रुद्राय नमः।
  144.  ॐ सेनापतये नमः।
  145.  ॐ विभवे नमः।
  146.  ॐ अहश्चराय नमः।
  147.  ॐ नक्तञ्चराय नमः।
  148.  ॐ तिग्ममन्यवे नमः।
  149.  ॐ सुवर्चसाय नमः।
  150.  ॐ गजघ्ने नमः।
  151.  ॐ दैत्यघ्ने नमः।
  152.  ॐ कालाय नमः।
  153.  ॐ लोकधात्रे नमः।
  154.  ॐ गुणाकराय नमः।
  155.  ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः।
  156.  ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः।
  157.  ॐ कालयोगिने नमः।
  158.  ॐ महानादाय नमः।
  159.  ॐ सर्वकामाय नमः।
  160.  ॐ चतुष्पथाय नमः।
  161.  ॐ निशाचराय नमः।
  162.  ॐ प्रेतचारिणे नमः।
  163.  ॐ भूतचारिणे नमः।
  164.  ॐ महेश्वराय नमः।
  165.  ॐ बहुभूताय नमः।
  166.  ॐ बहुधराय नमः।
  167.  ॐ स्वर्भानवे नमः।
  168.  ॐ अमिताय नमः।
  169.  ॐ गतये नमः।
  170.  ॐ नृत्यप्रियाय नमः।
  171.  ॐ नित्यनर्ताय नमः।
  172.  ॐ नर्तकाय नमः।
  173.  ॐ सर्वलालसाय नमः।
  174.  ॐ घोराय नमः।
  175.  ॐ महातपसे नमः।
  176.  ॐ पाशाय नमः।
  177.  ॐ नित्याय नमः।
  178.  ॐ गिरिरुहाय नमः।
  179.  ॐ नभसे नमः।
  180.  ॐ सहस्रहस्ताय नमः।
  181.  ॐ विजयाय नमः।
  182.  ॐ व्यवसायाय नमः।
  183.  ॐ अतन्द्रिताय नमः।
  184.  ॐ अधर्षणाय नमः।
  185.  ॐ धर्षणात्मने नमः।
  186.  ॐ यज्ञघ्ने नमः।
  187.  ॐ कामनाशकाय नमः।
  188.  ॐ दक्षयागापहारिणे नमः।
  189.  ॐ सुसहाय नमः।
  190.  ॐ मध्यमाय नमः।
  191.  ॐ तेजोऽपहारिणे नमः।
  192.  ॐ बलघ्ने नमः।
  193.  ॐ मुदिताय नमः।
  194.  ॐ अर्थाय नमः।
  195.  ॐ अजिताय नमः।
  196.  ॐ अवराय नमः।
  197.  ॐ गम्भीरघोषाय नमः।
  198.  ॐ गम्भीराय नमः।
  199.  ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः।
  200.  ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः।
  201.  ॐ न्यग्रोधाय नमः।
  202.  ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः।
  203.  ॐ विभवे नमः।
  204.  ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः।
  205.  ॐ महाकायाय नमः।
  206.  ॐ महाननाय नमः।
  207.  ॐ विष्वक्सेनाय नमः।
  208.  ॐ हरये नमः।
  209.  ॐ यज्ञाय नमः।
  210.  ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः।
  211.  ॐ तीक्ष्णतापाय नमः।
  212.  ॐ हर्यश्वाय नमः।
  213.  ॐ सहायाय नमः।
  214.  ॐ कर्मकालविदे नमः।
  215.  ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः।
  216.  ॐ यज्ञाय नमः।
  217.  ॐ समुद्राय नमः।
  218.  ॐ वडवामुखाय नमः।
  219.  ॐ हुताशनसहायाय नमः।
  220.  ॐ प्रशान्तात्मने नमः।
  221.  ॐ हुताशनाय नमः।
  222.  ॐ उग्रतेजसे नमः।
  223.  ॐ महातेजसे नमः।
  224.  ॐ जन्याय नमः।
  225.  ॐ विजयकालविदे नमः।
  226.  ॐ ज्योतिषामयनाय नमः।
  227.  ॐ सिद्धये नमः।
  228.  ॐ सर्वविग्रहाय नमः।
  229.  ॐ शिखिने नमः।
  230.  ॐ मुण्डिने नमः।
  231.  ॐ जटिने नमः।
  232.  ॐ ज्वालिने नमः।
  233.  ॐ मूर्तिजाय नमः।
  234.  ॐ मूर्द्धगाय नमः।
  235.  ॐ बलिने नमः।
  236.  ॐ वेणविने नमः।
  237.  ॐ पणविने नमः।
  238.  ॐ तालिने नमः।
  239.  ॐ खलिने नमः।
  240.  ॐ कालकटङ्कटाय नमः।
  241.  ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः।
  242.  ॐ गुणबुद्धये नमः।
  243.  ॐ लयाय नमः।
  244.  ॐ अगमाय नमः।
  245.  ॐ प्रजापतये नमः।
  246.  ॐ विश्वबाहवे नमः।
  247.  ॐ विभागाय नमः।
  248.  ॐ सर्वगाय नमः।
  249.  ॐ अमुखाय नमः।
  250.  ॐ विमोचनाय नमः।
  251.  ॐ सुसरणाय नमः।
  252.  ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः।
  253.  ॐ मेढ्रजाय नमः।
  254.  ॐ बलचारिणे नमः।
  255.  ॐ महीचारिणे नमः।
  256.  ॐ स्रुताय नमः।
  257.  ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः।
  258.  ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः।
  259.  ॐ व्यालरूपाय नमः।
  260.  ॐ गुहावासिने नमः।
  261.  ॐ गुहाय नमः।
  262.  ॐ मालिने नमः।
  263.  ॐ तरङ्गविदे नमः।
  264.  ॐ त्रिदशाय नमः।
  265.  ॐ त्रिकालधृषे नमः।
  266.  ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः।
  267.  ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः।
  268.  ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः।
  269.  ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः।
  270.  ॐ दुर्वाससे नमः।
  271.  ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः।
  272.  ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।
  273.  ॐ विभागज्ञाय नमः।
  274.  ॐ अतुल्याय नमः।
  275.  ॐ यज्ञविभागविदे नमः।
  276.  ॐ सर्ववासाय नमः।
  277.  ॐ सर्वचारिणे नमः।
  278.  ॐ दुर्वाससे नमः।
  279.  ॐ वासवाय नमः।
  280.  ॐ अमराय नमः।
  281.  ॐ हैमाय नमः।
  282.  ॐ हेमकराय नमः।
  283.  ॐ अयज्ञाय नमः।
  284.  ॐ सर्वधारिणे नमः।
  285.  ॐ धरोत्तमाय नमः।
  286.  ॐ लोहिताक्षाय नमः।
  287.  ॐ महाक्षाय नमः।
  288.  ॐ विजयाक्षाय नमः।
  289.  ॐ विशारदाय नमः।
  290.  ॐ सङ्ग्रहाय नमः।
  291.  ॐ निग्रहाय नमः।
  292.  ॐ कर्त्रे नमः।
  293.  ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः।
  294.  ॐ मुख्याय नमः।
  295.  ॐ अमुख्याय नमः।
  296.  ॐ देहाय नमः।
  297.  ॐ काहलये नमः।
  298.  ॐ सर्वकामदाय नमः।
  299.  ॐ सर्वकालप्रसादये नमः।
  300.  ॐ सुबलाय नमः।
  301.  ॐ बलरूपधृषे नमः।
  302.  ॐ सर्वकामवराय नमः।
  303.  ॐ सर्वदाय नमः।
  304.  ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
  305.  ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः।
  306.  ॐ निपातिने नमः।
  307.  ॐ अवशाय नमः।
  308.  ॐ खगाय नमः।
  309.  ॐ रौद्ररूपाय नमः।
  310.  ॐ अंशवे नमः।
  311.  ॐ आदित्याय नमः।
  312.  ॐ बहुरश्मये नमः।
  313.  ॐ सुवर्चसिने नमः।
  314.  ॐ वसुवेगाय नमः।
  315.  ॐ महावेगाय नमः।
  316.  ॐ मनोवेगाय नमः।
  317.  ॐ निशाचराय नमः।
  318.  ॐ सर्ववासिने नमः।
  319.  ॐ श्रियावासिने नमः।
  320.  ॐ उपदेशकराय नमः।
  321.  ॐ अकराय नमः।
  322.  ॐ मुनये नमः।
  323.  ॐ आत्मनिरालोकाय नमः।
  324.  ॐ सम्भग्नाय नमः।
  325.  ॐ सहस्रदाय नमः।
  326.  ॐ पक्षिणे नमः।
  327.  ॐ पक्षरूपाय नमः।
  328.  ॐ अतिदीप्ताय नमः।
  329.  ॐ विशाम्पतये नमः।
  330.  ॐ उन्मादाय नमः।
  331.  ॐ मदनाय नमः।
  332.  ॐ कामाय नमः।
  333.  ॐ अश्वत्थाय नमः।
  334.  ॐ अर्थकराय नमः।
  335.  ॐ यशसे नमः।
  336.  ॐ वामदेवाय नमः।
  337.  ॐ वामाय नमः।
  338.  ॐ प्राचे नमः।
  339.  ॐ दक्षिणाय नमः।
  340.  ॐ वामनाय नमः।
  341.  ॐ सिद्धयोगिने नमः।
  342.  ॐ महर्षये नमः।
  343.  ॐ सिद्धार्थाय नमः।
  344.  ॐ सिद्धसाधकाय नमः।
  345.  ॐ भिक्षवे नमः।
  346.  ॐ भिक्षुरूपाय नमः।
  347.  ॐ विपणाय नमः।
  348.  ॐ मृदवे नमः।
  349.  ॐ अव्ययाय नमः।
  350.  ॐ महासेनाय नमः।
  351.  ॐ विशाखाय नमः।
  352.  ॐ षष्टिभागाय नमः।
  353.  ॐ गवाम्पतये नमः।
  354.  ॐ वज्रहस्ताय नमः।
  355.  ॐ विष्कम्भिने नमः।
  356.  ॐ चमूस्तम्भनाय नमः।
  357.  ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः।
  358.  ॐ तालाय नमः।
  359.  ॐ मधवे नमः।
  360.  ॐ मधुकलोचनाय नमः।
  361.  ॐ वाचस्पत्याय नमः।
  362.  ॐ वाजसनाय नमः।
  363.  ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः।
  364.  ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
  365.  ॐ लोकचारिणे नमः।
  366.  ॐ सर्वचारिणे नमः।
  367.  ॐ विचारविदे नमः।
  368.  ॐ ईशानाय नमः।
  369.  ॐ ईश्वराय नमः।
  370.  ॐ कालाय नमः।
  371.  ॐ निशाचारिणे नमः।
  372.  ॐ पिनाकवते नमः।
  373.  ॐ निमित्तस्थाय नमः।
  374.  ॐ निमित्ताय नमः।
  375.  ॐ नन्दये नमः।
  376.  ॐ नन्दिकराय नमः।
  377.  ॐ हरये नमः।
  378.  ॐ नन्दीश्वराय नमः।
  379.  ॐ नन्दिने नमः।
  380.  ॐ नन्दनाय नमः।
  381.  ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः।
  382.  ॐ भगहारिणे नमः।
  383.  ॐ निहन्त्रे नमः।
  384.  ॐ कालाय नमः।
  385.  ॐ ब्रह्मणे नमः।
  386.  ॐ पितामहाय नमः।
  387.  ॐ चतुर्मुखाय नमः।
  388.  ॐ महालिङ्गाय नमः।
  389.  ॐ चारुलिङ्गाय नमः।
  390.  ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः।
  391.  ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
  392.  ॐ योगाध्यक्षाय नमः।
  393.  ॐ युगावहाय नमः।
  394.  ॐ बीजाध्यक्षाय नमः।
  395.  ॐ बीजकर्त्रे नमः।
  396.  ॐ अध्यात्मानुगताय नमः।
  397.  ॐ बलाय नमः।
  398.  ॐ इतिहासाय नमः।
  399.  ॐ सकल्पाय नमः।
  400.  ॐ गौतमाय नमः।
  401.  ॐ निशाकराय नमः।
  402.  ॐ दम्भाय नमः।
  403.  ॐ अदम्भाय नमः।
  404.  ॐ वैदम्भाय नमः।
  405.  ॐ वश्याय नमः।
  406.  ॐ वशकराय नमः।
  407.  ॐ कलये नमः।
  408.  ॐ लोककर्त्रे नमः।
  409.  ॐ पशुपतये नमः।
  410.  ॐ महाकर्त्रे नमः।
  411.  ॐ अनौषधाय नमः।
  412.  ॐ अक्षराय नमः।
  413.  ॐ परमब्रह्मणे नमः।
  414.  ॐ बलवते नमः।
  415.  ॐ शक्राय नमः।
  416.  ॐ नीतये नमः।
  417.  ॐ अनीतये नमः।
  418.  ॐ शुद्धात्मने नमः।
  419.  ॐ शुद्धाय नमः।
  420.  ॐ मान्याय नमः।
  421.  ॐ गतागताय नमः।
  422.  ॐ बहुप्रसादाय नमः।
  423.  ॐ सुस्वप्नाय नमः।
  424.  ॐ दर्पणाय नमः।
  425.  ॐ अमित्रजिते नमः।
  426.  ॐ वेदकाराय नमः।
  427.  ॐ मन्त्रकाराय नमः।
  428.  ॐ विदुषे नमः।
  429.  ॐ समरमर्दनाय नमः।
  430.  ॐ महामेघनिवासिने नमः।
  431.  ॐ महाघोराय नमः।
  432.  ॐ वशिने नमः।
  433.  ॐ कराय नमः।
  434.  ॐ अग्निज्वालाय नमः।
  435.  ॐ महाज्वालाय नमः।
  436.  ॐ अतिधूम्राय नमः।
  437.  ॐ हुताय नमः।
  438.  ॐ हविषे नमः।
  439.  ॐ वृषणाय नमः।
  440.  ॐ शङ्कराय नमः।
  441.  ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः।
  442.  ॐ धूमकेतनाय नमः।
  443.  ॐ नीलाय नमः।
  444.  ॐ अङ्गलुब्धाय नमः।
  445.  ॐ शोभनाय नमः।
  446.  ॐ निरवग्रहाय नमः।
  447.  ॐ स्वस्तिदाय नमः।
  448.  ॐ स्वस्तिभावाय नमः।
  449.  ॐ भागिने नमः।
  450.  ॐ भागकराय नमः।
  451.  ॐ लघवे नमः।
  452.  ॐ उत्सङ्गाय नमः।
  453.  ॐ महाङ्गाय नमः।
  454.  ॐ महागर्भपरायणाय नमः।
  455.  ॐ कृष्णवर्णाय नमः।
  456.  ॐ सुवर्णाय नमः।
  457.  ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः।
  458.  ॐ महापादाय नमः।
  459.  ॐ महाहस्ताय नमः।
  460.  ॐ महाकायाय नमः।
  461.  ॐ महायशसे नमः।
  462.  ॐ महामूर्ध्ने नमः।
  463.  ॐ महामात्राय नमः।
  464.  ॐ महानेत्राय नमः।
  465.  ॐ निशालयाय नमः।
  466.  ॐ महान्तकाय नमः।
  467.  ॐ महाकर्णाय नमः।
  468.  ॐ महोष्ठाय नमः।
  469.  ॐ महाहनवे नमः।
  470.  ॐ महानासाय नमः।
  471.  ॐ महाकम्बवे नमः।
  472.  ॐ महाग्रीवाय नमः।
  473.  ॐ श्मशानभाजे नमः।
  474.  ॐ महावक्षसे नमः।
  475.  ॐ महोरस्काय नमः।
  476.  ॐ अन्तरात्मने नमः।
  477.  ॐ मृगालयाय नमः।
  478.  ॐ लम्बनाय नमः।
  479.  ॐ लम्बितोष्ठाय नमः।
  480.  ॐ महामायाय नमः।
  481.  ॐ पयोनिधये नमः।
  482.  ॐ महादन्ताय नमः।
  483.  ॐ महादंष्ट्राय नमः।
  484.  ॐ महजिह्वाय नमः।
  485.  ॐ महामुखाय नमः।
  486.  ॐ महानखाय नमः।
  487.  ॐ महारोम्णे नमः।
  488.  ॐ महाकोशाय नमः।
  489.  ॐ महाजटाय नमः।
  490.  ॐ प्रसन्नाय नमः।
  491.  ॐ प्रसादाय नमः।
  492.  ॐ प्रत्ययाय नमः।
  493.  ॐ गिरिसाधनाय नमः।
  494.  ॐ स्नेहनाय नमः।
  495.  ॐ अस्नेहनाय नमः।
  496.  ॐ अजिताय नमः।
  497.  ॐ महामुनये नमः।
  498.  ॐ वृक्षाकाराय नमः।
  499.  ॐ वृक्षकेतवे नमः।
  500.  ॐ अनलाय नमः।
  501.  ॐ वायुवाहनाय नमः।
  502.  ॐ गण्डलिने नमः।
  503.  ॐ मेरुधाम्ने नमः।
  504.  ॐ देवाधिपतये नमः।
  505.  ॐ अथर्वशीर्षाय नमः।
  506.  ॐ सामास्याय नमः।
  507.  ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः।
  508.  ॐ यजुः पाद भुजाय नमः।
  509.  ॐ गुह्याय नमः।
  510.  ॐ प्रकाशाय नमः।
  511.  ॐ जङ्गमाय नमः।
  512.  ॐ अमोघार्थाय नमः।
  513.  ॐ प्रसादाय नमः।
  514.  ॐ अभिगम्याय नमः।
  515.  ॐ सुदर्शनाय नमः।
  516.  ॐ उपकाराय नमः।
  517.  ॐ प्रियाय नमः।
  518.  ॐ सर्वस्मै नमः।
  519.  ॐ कनकाय नमः।
  520.  ॐ काञ्चनच्छवये नमः।
  521.  ॐ नाभये नमः।
  522.  ॐ नन्दिकराय नमः।
  523.  ॐ भावाय नमः।
  524.  ॐ पुष्करस्थपतये नमः।
  525.  ॐ स्थिराय नमः।
  526.  ॐ द्वादशाय नमः।
  527.  ॐ त्रासनाय नमः।
  528.  ॐ आद्याय नमः।
  529.  ॐ यज्ञाय नमः।
  530.  ॐ यज्ञसमाहिताय नमः।
  531.  ॐ नक्ताय नमः।
  532.  ॐ कलये नमः।
  533.  ॐ कालाय नमः।
  534.  ॐ मकराय नमः।
  535.  ॐ कालपूजिताय नमः।
  536.  ॐ सगणाय नमः।
  537.  ॐ गणकाराय नमः।
  538.  ॐ भूतवाहनसारथये नमः।
  539.  ॐ भस्मशयाय नमः।
  540.  ॐ भस्मगोप्त्रे नमः।
  541.  ॐ भस्मभूताय नमः।
  542.  ॐ तरवे नमः।
  543.  ॐ गणाय नमः।
  544.  ॐ लोकपालाय नमः।
  545.  ॐ अलोकाय नमः।
  546.  ॐ महात्मने नमः।
  547.  ॐ सर्वपूजिताय नमः।
  548.  ॐ शुक्लाय नमः।
  549.  ॐ त्रिशुक्लाय नमः।
  550.  ॐ सम्पन्नाय नमः।
  551.  ॐ शुचये नमः।
  552.  ॐ भूतनिषेविताय नमः।
  553.  ॐ आश्रमस्थाय नमः।
  554.  ॐ क्रियावस्थाय नमः।
  555.  ॐ विश्वकर्ममतये नमः।
  556.  ॐ वराय नमः।
  557.  ॐ विशालशाखाय नमः।
  558.  ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।
  559.  ॐ अम्बुजालाय नमः।
  560.  ॐ सुनिश्चलाय नमः।
  561.  ॐ कपिलाय नमः।
  562.  ॐ कपिशाय नमः।
  563.  ॐ शुक्लाय नमः।
  564.  ॐ आयुषे नमः।
  565.  ॐ परस्मै नमः।
  566.  ॐ अपरस्मै नमः।
  567.  ॐ गन्धर्वाय नमः।
  568.  ॐ अदितये नमः।
  569.  ॐ तार्क्ष्याय नमः।
  570.  ॐ सुविज्ञेयाय नमः।
  571.  ॐ सुशारदाय नमः।
  572.  ॐ परश्वधायुधाय नमः।
  573.  ॐ देवाय नमः।
  574.  ॐ अनुकारिणे नमः।
  575.  ॐ सुबान्धवाय नमः।
  576.  ॐ तुम्बवीणाय नमः।
  577.  ॐ महाक्रोधाय नमः।
  578.  ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।
  579.  ॐ जलेशयाय नमः।
  580.  ॐ उग्राय नमः।
  581.  ॐ वंशकराय नमः।
  582.  ॐ वंशाय नमः।
  583.  ॐ वंशनादाय नमः।
  584.  ॐ अनिन्दिताय नमः।
  585.  ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः।
  586.  ॐ मायाविने नमः।
  587.  ॐ सुहृदे नमः।
  588.  ॐ अनिलाय नमः।
  589.  ॐ अनलाय नमः।
  590.  ॐ बन्धनाय नमः।
  591.  ॐ बन्धकर्त्रे नमः।
  592.  ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः।
  593.  ॐ सयज्ञारये नमः।
  594.  ॐ सकामारये नमः।
  595.  ॐ महादंष्ट्राय नमः।
  596.  ॐ महायुधाय नमः।
  597.  ॐ बहुधानिन्दिताय नमः।
  598.  ॐ शर्वाय नमः।
  599.  ॐ शङ्कराय नमः।
  600.  ॐ शङ्कराय नमः।
  601.  ॐ अधनाय नमः।
  602.  ॐ अमरेशाय नमः।
  603.  ॐ महादेवाय नमः।
  604.  ॐ विश्वदेवाय नमः।
  605.  ॐ सुरारिघ्ने नमः।
  606.  ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः।
  607.  ॐ अनिलाभाय नमः।
  608.  ॐ चेकितानाय नमः।
  609.  ॐ हविषे नमः।
  610.  ॐ अजैकपदे नमः।
  611.  ॐ कापालिने नमः।
  612.  ॐ त्रिशङ्कवे नमः।
  613.  ॐ अजिताय नमः।
  614.  ॐ शिवाय नमः।
  615.  ॐ धन्वन्तरये नमः।
  616.  ॐ धूमकेतवे नमः।
  617.  ॐ स्कन्दाय नमः।
  618.  ॐ वैश्रवणाय नमः।
  619.  ॐ धात्रे नमः।
  620.  ॐ शक्राय नमः।
  621.  ॐ विष्णवे नमः।
  622.  ॐ मित्राय नमः।
  623.  ॐ त्वष्ट्रे नमः।
  624.  ॐ ध्रुवाय नमः।
  625.  ॐ धराय नमः।
  626.  ॐ प्रभावाय नमः।
  627.  ॐ सर्वगाय वायवे नमः।
  628.  ॐ अर्यम्णे नमः।
  629.  ॐ सवित्रे नमः।
  630.  ॐ रवये नमः।
  631.  ॐ उषङ्गवे नमः।
  632.  ॐ विधात्रे नमः।
  633.  ॐ मान्धात्रे नमः।
  634.  ॐ भूतभावनाय नमः।
  635.  ॐ विभवे नमः।
  636.  ॐ वर्णविभाविने नमः।
  637.  ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः।
  638.  ॐ पद्मनाभाय नमः।
  639.  ॐ महागर्भाय नमः।
  640.  ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः।
  641.  ॐ अनिलाय नमः।
  642.  ॐ अनलाय नमः।
  643.  ॐ बलवते नमः।
  644.  ॐ उपशान्ताय नमः।
  645.  ॐ पुराणाय नमः।
  646.  ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः।
  647.  ॐ कुरुकर्त्रे नमः।
  648.  ॐ कुरुवासिने नमः।
  649.  ॐ कुरुभूताय नमः।
  650.  ॐ गुणौषधाय नमः।
  651.  ॐ सर्वाशयाय नमः।
  652.  ॐ दर्भचारिणे नमः।
  653.  ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः।
  654.  ॐ देवदेवाय नमः।
  655.  ॐ सुखासक्ताय नमः।
  656.  ॐ सते नमः।
  657.  ॐ असते नमः।
  658.  ॐ सर्वरत्नविदे नमः।
  659.  ॐ कैलासगिरिवासिने नमः।
  660.  ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः।
  661.  ॐ कूलहारिणे नमः।
  662.  ॐ कूलकर्त्रे नमः।
  663.  ॐ बहुविद्याय नमः।
  664.  ॐ बहुप्रदाय नमः।
  665.  ॐ वणिजाय नमः।
  666.  ॐ वर्धकिने नमः।
  667.  ॐ वृक्षाय नमः।
  668.  ॐ बकुलाय नमः।
  669.  ॐ चन्दनाय नमः।
  670.  ॐ छदाय नमः।
  671.  ॐ सारग्रीवाय नमः।
  672.  ॐ महाजत्रवे नमः।
  673.  ॐ अलोलाय नमः।
  674.  ॐ महौषधाय नमः।
  675.  ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः।
  676.  ॐ सिद्धार्थाय नमः।
  677.  ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः।
  678.  ॐ सिंहनादाय नमः।
  679.  ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः।
  680.  ॐ सिंहगाय नमः।
  681.  ॐ सिंहवाहनाय नमः।
  682.  ॐ प्रभावात्मने नमः।
  683.  ॐ जगत्कालस्थालाय नमः।
  684.  ॐ लोकहिताय नमः।
  685.  ॐ तरवे नमः।
  686.  ॐ सारङ्गाय नमः।
  687.  ॐ नवचक्राङ्गाय नमः।
  688.  ॐ केतुमालिने नमः।
  689.  ॐ सभावनाय नमः।
  690.  ॐ भूतालयाय नमः।
  691.  ॐ भूतपतये नमः।
  692.  ॐ अहोरात्राय नमः।
  693.  ॐ अनिन्दिताय नमः।
  694.  ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः।
  695.  ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः।
  696.  ॐ विभवे नमः।
  697.  ॐ भवाय नमः।
  698.  ॐ अमोघाय नमः।
  699.  ॐ संयताय नमः।
  700.  ॐ अश्वाय नमः।
  701.  ॐ भोजनाय नमः।
  702.  ॐ प्राणधारणाय नमः।
  703.  ॐ धृतिमते नमः।
  704.  ॐ मतिमते नमः।
  705.  ॐ दक्षाय नमः।
  706.  ॐ सत्कृताय नमः।
  707.  ॐ युगाधिपाय नमः।
  708.  ॐ गोपालये नमः।
  709.  ॐ गोपतये नमः।
  710.  ॐ ग्रामाय नमः।
  711.  ॐ गोचर्मवसनाय नमः।
  712.  ॐ हरये नमः।
  713.  ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
  714.  ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः।
  715.  ॐ प्रकृष्टारये नमः।
  716.  ॐ महाहर्षाय नमः।
  717.  ॐ जितकामाय नमः।
  718.  ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
  719.  ॐ गान्धाराय नमः।
  720.  ॐ सुवासाय नमः।
  721.  ॐ तपःसक्ताय नमः।
  722.  ॐ रतये नमः।
  723.  ॐ नराय नमः।
  724.  ॐ महागीताय नमः।
  725.  ॐ महानृत्याय नमः।
  726.  ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः।
  727.  ॐ महाकेतवे नमः।
  728.  ॐ महाधातवे नमः।
  729.  ॐ नैकसानुचराय नमः।
  730.  ॐ चलाय नमः।
  731.  ॐ आवेदनीयाय नमः।
  732.  ॐ आदेशाय नमः।
  733.  ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः।
  734.  ॐ तोरणाय नमः।
  735.  ॐ तारणाय नमः।
  736.  ॐ वाताय नमः।
  737.  ॐ परिध्यै नमः।
  738.  ॐ पतिखेचराय नमः।
  739.  ॐ संयोगवर्धनाय नमः।
  740.  ॐ वृद्धाय नमः।
  741.  ॐ अतिवृद्धाय नमः।
  742.  ॐ गुणाधिकाय नमः।
  743.  ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः।
  744.  ॐ देवासुरपतये नमः।
  745.  ॐ पतये नमः।
  746.  ॐ युक्ताय नमः।
  747.  ॐ युक्तबाहवे नमः।
  748.  ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः।
  749.  ॐ आषाढाय नमः।
  750.  ॐ सुषाढाय नमः।
  751.  ॐ ध्रुवाय नमः।
  752.  ॐ हरिणाय नमः।
  753.  ॐ हराय नमः।
  754.  ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः।
  755.  ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः।
  756.  ॐ महापथाय नमः।
  757.  ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः।
  758.  ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः।
  759.  ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः।
  760.  ॐ सर्वयोगिने नमः।
  761.  ॐ महाबलाय नमः।
  762.  ॐ समाम्नायाय नमः।
  763.  ॐ असमाम्नायाय नमः।
  764.  ॐ तीर्थदेवाय नमः।
  765.  ॐ महारथाय नमः।
  766.  ॐ निर्जीवाय नमः।
  767.  ॐ जीवनाय नमः।
  768.  ॐ मन्त्राय नमः।
  769.  ॐ शुभाक्षाय नमः।
  770.  ॐ बहुकर्कशाय नमः।
  771.  ॐ रत्नप्रभूताय नमः।
  772.  ॐ रत्नाङ्गाय नमः।
  773.  ॐ महार्णवनिपानविदे नमः।
  774.  ॐ मूलाय नमः।
  775.  ॐ विशालाय नमः।
  776.  ॐ अमृताय नमः।
  777.  ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
  778.  ॐ तपोनिधये नमः।
  779.  ॐ आरोहणाय नमः।
  780.  ॐ अधिरोहाय नमः।
  781.  ॐ शीलधारिणे नमः।
  782.  ॐ महायशसे नमः।
  783.  ॐ सेनाकल्पाय नमः।
  784.  ॐ महाकल्पाय नमः।
  785.  ॐ योगाय नमः।
  786.  ॐ युगकराय नमः।
  787.  ॐ हरये नमः।
  788.  ॐ युगरूपाय नमः।
  789.  ॐ महारूपाय नमः।
  790.  ॐ महानागहनाय नमः।
  791.  ॐ अवधाय नमः।
  792.  ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः।
  793.  ॐ पादाय नमः।
  794.  ॐ पण्डिताय नमः।
  795.  ॐ अचलोपमाय नमः।
  796.  ॐ बहुमालाय नमः।
  797.  ॐ महामालाय नमः।
  798.  ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः।
  799.  ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः।
  800.  ॐ त्रियुगाय नमः।
  801.  ॐ सफलोदयाय नमः।
  802.  ॐ त्रिलोचनाय नमः।
  803.  ॐ विषण्णाङ्गाय नमः।
  804.  ॐ मणिविद्धाय नमः।
  805.  ॐ जटाधराय नमः।
  806.  ॐ विन्दवे नमः।
  807.  ॐ विसर्गाय नमः।
  808.  ॐ सुमुखाय नमः।
  809.  ॐ शराय नमः।
  810.  ॐ सर्वायुधाय नमः।
  811.  ॐ सहाय नमः।
  812.  ॐ निवेदनाय नमः।
  813.  ॐ सुखाजाताय नमः।
  814.  ॐ सुगन्धाराय नमः।
  815.  ॐ महाधनुषे नमः।
  816.  ॐ भगवते गन्धपालिने नमः।
  817.  ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः।
  818.  ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः।
  819.  ॐ सकलाय नमः।
  820.  ॐ सर्वलोचनाय नमः।
  821.  ॐ तलस्तालाय नमः।
  822.  ॐ करस्थालिने नमः।
  823.  ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः।
  824.  ॐ महते नमः।
  825.  ॐ छत्राय नमः।
  826.  ॐ सुच्छत्राय नमः।
  827.  ॐ विख्यातलोकाय नमः।
  828.  ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः।
  829.  ॐ मुण्डाय नमः।
  830.  ॐ विरूपाय नमः।
  831.  ॐ विकृताय नमः।
  832.  ॐ दण्डिने नमः।
  833.  ॐ कुण्डिने नमः।
  834.  ॐ विकुर्वणाय नमः।
  835.  ॐ हर्यक्षाय नमः।
  836.  ॐ ककुभाय नमः।
  837.  ॐ वज्रिणे नमः।
  838.  ॐ शतजिह्वाय नमः।
  839.  ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः।
  840.  ॐ देवेन्द्राय नमः।
  841.  ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
  842.  ॐ गुरवे नमः।
  843.  ॐ सहस्रबाहवे नमः।
  844.  ॐ सर्वाङ्गाय नमः।
  845.  ॐ शरण्याय नमः।
  846.  ॐ सर्वलोककृते नमः।
  847.  ॐ पवित्राय नमः।
  848.  ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः।
  849.  ॐ कनिष्ठाय नमः।
  850.  ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः।
  851.  ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।
  852.  ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः।
  853.  ॐ पद्मगर्भाय नमः।
  854.  ॐ महागर्भाय नमः।
  855.  ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।
  856.  ॐ जलोद्भवाय नमः।
  857.  ॐ गभस्तये नमः।
  858.  ॐ ब्रह्मकृते नमः।
  859.  ॐ ब्रह्मिणे नमः।
  860.  ॐ ब्रह्मविदे नमः।
  861.  ॐ ब्राह्मणाय नमः।
  862.  ॐ गतये नमः।
  863.  ॐ अनन्तरूपाय नमः।
  864.  ॐ नैकात्मने नमः।
  865.  ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः।
  866.  ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः।
  867.  ॐ पशुपतये नमः।
  868.  ॐ वातरंहसे नमः।
  869.  ॐ मनोजवाय नमः।
  870.  ॐ चन्दनिने नमः।
  871.  ॐ पद्मनालाग्राय नमः।
  872.  ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः।
  873.  ॐ नराय नमः।
  874.  ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः।
  875.  ॐ नीलमौलये नमः।
  876.  ॐ पिनाकधृते नमः।
  877.  ॐ उमापतये नमः।
  878.  ॐ उमाकान्ताय नमः।
  879.  ॐ जाह्नवीधृते नमः।
  880.  ॐ उमाधवाय नमः।
  881.  ॐ वराय वराहाय नमः।
  882.  ॐ वरदाय नमः।
  883.  ॐ वरेण्याय नमः।
  884.  ॐ सुमहास्वनाय नमः।
  885.  ॐ महाप्रसादाय नमः।
  886.  ॐ दमनाय नमः।
  887.  ॐ शत्रुघ्ने नमः।
  888.  ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः।
  889.  ॐ पीतात्मने नमः।
  890.  ॐ परमात्मने नमः।
  891.  ॐ प्रयतात्मने नमः।
  892.  ॐ प्रधानधृते नमः।
  893.  ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः।
  894.  ॐ त्र्यक्षाय नमः।
  895.  ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः।
  896.  ॐ चराचरात्मने नमः।
  897.  ॐ सूक्ष्मात्मने नमः।
  898.  ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः।
  899.  ॐ साध्यर्षये नमः।
  900.  ॐ आदित्याय वसवे नमः।
  901.  ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः।
  902.  ॐ व्यासाय नमः।
  903.  ॐ सुसङ्क्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः।
  904.  ॐ पर्ययाय नराय नमः।
  905.  ॐ ऋतवे नमः।
  906.  ॐ संवत्सराय नमः।
  907.  ॐ मासाय नमः।
  908.  ॐ पक्षाय नमः।
  909.  ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः।
  910.  ॐ कलाभ्यो नमः।
  911.  ॐ काष्ठाभ्यो नमः।
  912.  ॐ लवेभ्यो नमः।
  913.  ॐ मात्राभ्यो नमः।
  914.  ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः।
  915.  ॐ क्षणेभ्यो नमः।
  916.  ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।
  917.  ॐ प्रजाबीजाय नमः।
  918.  ॐ लिङ्गाय नमः।
  919.  ॐ आद्याय निर्गमाय नमः।
  920.  ॐ सते नमः।
  921.  ॐ असते नमः।
  922.  ॐ व्यक्ताय नमः।
  923.  ॐ अव्यक्ताय नमः।
  924.  ॐ पित्रे नमः।
  925.  ॐ मात्रे नमः।
  926.  ॐ पितामहाय नमः।
  927.  ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।
  928.  ॐ प्रजाद्वाराय नमः।
  929.  ॐ मोक्षद्वाराय नमः।
  930.  ॐ त्रिविष्टपाय नमः।
  931.  ॐ निर्वाणाय नमः।
  932.  ॐ ह्लादनाय नमः।
  933.  ॐ ब्रह्मलोकाय नमः।
  934.  ॐ परस्यै गतये नमः।
  935.  ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः।
  936.  ॐ देवासुरपरायणाय नमः।
  937.  ॐ देवासुरगुरवे नमः।
  938.  ॐ देवाय नमः।
  939.  ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः।
  940.  ॐ देवासुरमहामात्राय नमः।
  941.  ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः।
  942.  ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः।
  943.  ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः।
  944.  ॐ देवातिदेवाय नमः।
  945.  ॐ देवर्षये नमः।
  946.  ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः।
  947.  ॐ देवासुरेश्वराय नमः।
  948.  ॐ विश्वस्मै नमः।
  949.  ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः।
  950.  ॐ सर्वदेवमयाय नमः।
  951.  ॐ अचिन्त्याय नमः।
  952.  ॐ देवतात्मने नमः।
  953.  ॐ आत्मसम्भवाय नमः।
  954.  ॐ उद्भिदे नमः।
  955.  ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
  956.  ॐ वैद्याय नमः।
  957.  ॐ विरजसे नमः।
  958.  ॐ नीरजसे नमः।
  959.  ॐ अमराय नमः।
  960.  ॐ ईड्याय नमः।
  961.  ॐ हस्तीश्वराय नमः।
  962.  ॐ व्याघ्राय नमः।
  963.  ॐ देवसिंहाय नमः।
  964.  ॐ नरर्षभाय नमः।
  965.  ॐ विबुधाय नमः।
  966.  ॐ अग्रवराय नमः।
  967.  ॐ सूक्ष्माय नमः।
  968.  ॐ सर्वदेवाय नमः।
  969.  ॐ तपोमयाय नमः।
  970.  ॐ सुयुक्ताय नमः।
  971.  ॐ शोभनाय नमः।
  972.  ॐ वज्रिणे नमः।
  973.  ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः।
  974.  ॐ अव्ययाय नमः।
  975.  ॐ गुहाय नमः।
  976.  ॐ कान्ताय नमः।
  977.  ॐ निजाय सर्गाय नमः।
  978.  ॐ पवित्राय नमः।
  979.  ॐ सर्वपावनाय नमः।
  980.  ॐ शृङ्गिणे नमः।
  981.  ॐ शृङ्गप्रियाय नमः।
  982.  ॐ बभ्रवे नमः।
  983.  ॐ राजराजाय नमः।
  984.  ॐ निरामयाय नमः।
  985.  ॐ अभिरामाय नमः।
  986.  ॐ सुरगणाय नमः।
  987.  ॐ विरामाय नमः।
  988.  ॐ सर्वसाधनाय नमः।
  989.  ॐ ललाटाक्षाय नमः।
  990.  ॐ विश्वदेवाय नमः।
  991.  ॐ हरिणाय नमः।
  992.  ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः।
  993.  ॐ स्थावराणां पतये नमः।
  994.  ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः।
  995.  ॐ सिद्धार्थाय नमः।
  996.  ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।
  997.  ॐ अचिन्त्याय नमः।
  998.  ॐ सत्यव्रताय नमः।
  999.  ॐ शुचये नमः।
  1000.  ॐ व्रताधिपाय नमः।
  1001.  ॐ परस्मै नमः।
  1002.  ॐ ब्रह्मणे नमः।
  1003.  ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः।
  1004.  ॐ विमुक्ताय नमः।
  1005.  ॐ मुक्ततेजसे नमः।
  1006.  ॐ श्रीमते नमः।
  1007.  ॐ श्रीवर्धनाय नमः।
  1008.  ॐ जगते नमः। 

Post a Comment

Support Us with a Small Donation